kaires_puses_index
Naujienų prenumerata
 
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.8 Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimas svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ir užsienyje gyvenantį asmenį tvarka
Paslaugos aprašymas Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimas svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ir užsienyje gyvenantį asmenį tvarka.

Paslaugos kategorija 10. Vaikų teisių apsauga
Paslaugos suteikimo trukmė 30 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Vaikų teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovas Silva Lukoševičienė tel. 273 0979
Paslaugos vykdytojas Juliana Lipinska tel. 272 7211
Aprašymas interesantui Kiti paslaugos vykdytojai:
- Inga Maria Slavinska, tel. (8 5) 273 0068, el.p. ingamaria.alavinska@vrsa.lt
- Danuta Beresniova, tel. (8 5) 273 0068, el.p. danuta.beresniova@vrsa.lt
Informacija I. Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio fizinio asmens (toliau vadinama – fizinis asmuo) tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis patikrinimas atliekamas ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pateikimo dienos savo gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyriui.

1. Fizinis asmuo pateikia Vaiko teisių apsaugos skyriui šiuos dokumentus:
1.1. rašytinį prašymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis (1 priedas);
1.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
1.3. pagal apskaitos formą Nr. 046/a išduotą „Medicininį pažymėjimą“, patvirtintą sveikatos apsaugos ministro 1993 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 507 (Žin., 1993, Nr. 74-1400).
2. Vaiko teisių apsaugos skyrius:
2.1. išsiaiškina, ar fizinis asmuo nėra priskirtinas šio Aprašo 9.1–9.2 punktuose nurodytų asmenų grupei;
2.2. kreipiasi teisės aktų nustatyta tvarka į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl pažymos apie fizinio asmens teistumą (ar teistas, ar jau išnykęs teistumas, ar neteistas) gavimo.
3. Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs šio Aprašo 11.1–11.3 ir 12.1–12.2 punktuose nurodytus dokumentus ir informaciją, bendradarbiaudamas su atestuotais socialiniais darbuotojais, išsiaiškina, ar fizinis asmuo tinkamas ir ar gali priimti vaiką laikinai svečiuotis:
3.1. fizinio asmens buities ir gyvenimo sąlygas;
3.2. fizinio asmens galimybes tenkinti vaiko poreikius;
3.3. ar kartu su fiziniu asmeniu gyvenantys asmenys sutinka, kad vaikas laikinai svečiuotųsi.
4. Šio Aprašo reikalavimai – patikrinti fizinio asmens tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis – privalomi visiems fiziniams asmenims, ketinantiems priimti vaiką laikinai svečiuotis.
5. Vaiko teisių apsaugos skyrius pagal šio Aprašo 13 punktą surašo išvadą apie fizinio asmens tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis ir ją pateikia fiziniam asmeniui, o kopiją – vaiko globėjui (rūpintojui).
6. Vaiko teisių apsaugos skyrius:
6.1. priėmęs teigiamą išvadą, pateikia fiziniam asmeniui vaiko globėjų (rūpintojų) sąrašą;
6.2. priėmęs neigiamą išvadą dėl vaiko priėmimo laikinai svečiuotis, apie sprendimo priežastis raštu informuoja fizinį asmenį.
7. Fizinis asmuo, gavęs neigiamą išvadą dėl vaiko priėmimo laikinai svečiuotis, gali pakartotinai kreiptis dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tik išnykus Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadoje nurodytoms priežastims.
8. Fizinis asmuo, gavęs Vaiko teisių apsaugos skyriaus teigiamą išvadą apie jo tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis, kreipiasi į pasirinktą vaiko globėją (rūpintoją).
9. Vaiko globėjas (rūpintojas):
9.1. pasiūlo fiziniam asmeniui vaiką, jeigu fizinis asmuo nesikreipė dėl konkretaus vaiko, kurio poreikius jis sugebėtų geriausiai užtikrinti;
9.2. sudaro su fiziniu asmeniu sutartį dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį (2 priedas);
9.3. pateikia vaiko globos (rūpybos) vietos ir fizinio asmens gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyriams sutarties dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį kopijas.
10. Vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas fizinį asmenį vadovaujantis:
10.1. fizinio asmens rašytiniu prašymu;
10.2. sutartimi dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį;
10.3. vaiko globėjo (rūpintojo) įsakymu.
11. Vaiko globėjas (rūpintojas) nepriklausomai nuo vaiko laikino svečiavimosi vietos ir trukmės vykdo vaiko laikino svečiavimosi priežiūrą: palaiko ryšius su vaiku, domisi jo svečiavimosi sąlygomis ir jas patikrina (ne rečiau kaip kartą per mėnesį), išklausydamas vaiko nuomonę.
12. Tais atvejais, kai vaikas:
12.1. laikinai svečiuojasi pas giminaitį, kuris gyvena kitos savivaldybės teritorijoje, vaiko globėjas (rūpintojas) kreipiasi į tos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis priežiūros užtikrinimo;
12.2. išvyksta iš laikinos svečiavimosi vietos ilgiau nei 10 kalendorinių dienų, fizinis asmuo ne vėliau kaip prieš dieną iki išvykimo apie tai informuoja vaiko globėją (rūpintoją).
13. Paaiškėjus, kad vaiko laikinas svečiavimasis neatitinka šiame Apraše nustatytų vaiko išleidimo laikinai svečiuotis principų ir (ar) sutarties sąlygų, vaiko globėjas (rūpintojas) nedelsdamas:
13.1. paima vaiką iš fizinio asmens, pas kurį vaikas laikinai svečiuojasi;
13.2. inicijuoja sutarties dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis nutraukimą ir įsakymo dėl vaiko laikino išleidimo panaikinimą;
13.3. apie tai informuoja fizinį asmenį, vaiko globos (rūpybos) vietos ir fizinio asmens gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyrius.
14. Prieš pasibaigiant vaiko laikino svečiavimosi terminui ir esant fizinio asmens prašymui pratęsti sutartį dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis, vaiko globėjas (rūpintojas):
14.1. patikrina vaiko laikino svečiavimosi sąlygas, išsiaiškina vaiko nuomonę, motyvus pakartotinai svečiuotis ir kt.;
14.2. pratęsia sutartį dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis, kai patikrintos vaiko laikino svečiavimosi sąlygos atitinka šio Aprašo reikalavimus ir vaiko interesus.

II. VAIKO IŠLEIDIMO LAIKINAI SVEČIUOTIS PAS NUOLAT UŽSIENIO VALSTYBĖJE GYVENANTĮ FIZINĮ ASMENĮ TVARKA

Vaiko globėjas (rūpintojas) gali vaiką išleisti laikinai svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį, jeigu dėl to kreipiasi vaiko giminaitis (toliau vadinama – fizinis asmuo);

1. Fizinis asmuo Vaiko teisių apsaugos skyriui pateikia šiuos dokumentus:
1.1. rašytinį prašymą (1 priedas), kuriame nurodo jo ir vaiko giminystės ryšius pagrindžiančius duomenis;
1.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
1.3. sveikatos patikrinimo medicinines pažymas, kuriose nurodyti sveikatos sutrikimai turi būti pažymėti kodais pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (TLK 10), ir pažymėjimą apie psichikos būklę;
1.4. savo gyvenamosios vietos kompetentingos institucijos informaciją dėl gyvenimo sąlygų tinkamumo tenkinti vaiko poreikius ir leidimo priimti vaiką laikinai svečiuotis bei informaciją, ar fizinio asmens atžvilgiu nebuvo taikytos vaiko teisių apsaugos priemonės;
1.5. užsienio valstybės kompetentingos institucijos pažymą, kad fizinis asmuo nebuvo teistas.
2. Užsienio valstybės dokumentai apie fizinį ar juridinį asmenį turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma Apostille, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus yra numatyta kitaip. Šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą turi būti patvirtinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs šio Aprašo 26.1–26.5 punktuose nurodytus dokumentus ir išsiaiškinęs, ar vaiko fizinis asmuo nėra priskirtas šio Aprašo 9.1–9.2 punktuose nurodytų asmenų grupei bei įvertinęs fizinio asmens ryšį su norimu priimti svečiuotis vaiku, surašo išvadą apie fizinio asmens tinkamumą ar netinkamumą priimti vaiką laikinam svečiavimuisi ir ją pateikia fiziniam asmeniui, o kopiją – vaiko globėjui (rūpintojui).
4. Vaiko globėjas (rūpintojas), gavęs Vaiko teisių apsaugos skyriaus teigiamą išvadą dėl fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis:
4.1. sudaro su fiziniu asmeniu sutartį dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį (2 priedas) ir jos kopiją pateikia vaiko globos (rūpybos) vietos Vaiko teisių apsaugos skyriui;
4.2. priima įsakymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas fizinį asmenį.
5. Fizinis asmuo, gavęs neigiamą išvadą dėl vaiko priėmimo laikinai svečiuotis, gali pakartotinai kreiptis dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tik išnykus Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadoje nurodytoms priežastims.
6. Prieš pasibaigiant vaiko laikino svečiavimosi terminui ir esant fizinio asmens prašymui pratęsti sutartį dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis, vaiko globėjas (rūpintojas) kreipiasi į juridinį asmenį, kad šio Aprašo 24.1–24.2 punktuose nustatyta tvarka patikrintų vaiko laikino svečiavimosi sąlygas ir, atsižvelgdamas į patikrinimo rezultatus, pratęsia sutartį dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis.
7. Vaikui pareiškus nesutikimą svečiuotis pas fizinį asmenį, taip pat fiziniam asmeniui nusprendus vienašališkai nutraukti sutartį dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis, fizinis asmuo privalo nedelsdamas grąžinti vaiką globėjui (rūpintojui).
8. Vaiko globėjas (rūpintojas) turi teisę įvertinti vaiko laikino svečiavimosi sąlygas ir išklausyti vaiko nuomonę tais atvejais, kai aplanko vaiką, išleistą laikinai svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis:
Rinktinės g. 50, Vilnius
222, 228 kab.
tel.: (8 5) 275 0556; 273 0979
vtas@vrsa.lt

Piliečiai priimami:
kasdien: 9 - 12 val., 13 - 16 val.
penktadieniais: 9 - 12 val., 13 - 15 val.
Informacija atnaujinta 2016-11-23 10:22:28
Vilniaus rAjono SAVIVALDYBĖS merĖ
 Marija Rekst

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1990
       (8-5) 275 1961
       (8-5) 275 6925
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Darbo laikas:
I - IV - nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietų pertrauka:
nuo 11:30 val. iki 12:15 val.
 
 
Naujas vartotojas
Pamiršau slaptažodį
Renginių kalendorius
    2021     
Sausis
P A T K Pn Š S
    010203
04050607080910
11121314151617
181920212223
24
25262728293031
Artimiausi renginiai
Piešinių paroda „Karnavalas“
2021-01-14
Maišiagalos kultūros skyriaus facebook paskyra
Rankdarbių paroda „Žiemos staigmenos“
2021-01-16
Bezdonių kultūros skyriaus facebook paskyra
Rankdarbių paroda „Ažūrinės servetėles“
2021-01-18
Veriškių kultūros skyriaus facebook paskyra
Virtuali viktorina Vilniaus gimtadienio proga „Pažink Vilnių“
2021-01-25
RDKC Marijampolio skyrius (Pušų g.10, Marijampolio k., Vilniaus r.)

Video medžiaga

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up