kaires_puses_index
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

12.1 Gyvenamųjų patalpų privatizavimas

                                                                                                        PATVIRTINTA
                                                                                                        Vilniaus rajono   savivaldybės
                                                                                                        administracijos direktoriaus
                                                                                                        2012 m. rugpjūčio  3 d.
                                                                                                        įsakymu Nr. A27(1) – 2000

 

 

Gyvenamųjų patalpų privatizavimo paslaugos teikimo aprašymas Nr. PA-70 (12.1)

 

Paslaugos grupė

Privatizavimas

Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

Aprašymas interesantui

Paslauga teikiama gyvenamųjų patalpų nuomininkams Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 str. numatytais atvejais.

Gyvenamosios patalpos ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai Savivaldybės tarybos sprendimu privatizuojami lengvatinėmis sąlygomis šiais atvejais:

1) kai privatizuoja nuomininkai, kuriems įstatymo nustatyta tvarka iki 1998 m. liepos 1 d. Seimo sudaryta butų privatizavimo komisija buvo išdavusi leidimus privatizuoti nuomojamas gyvenamąsias patalpas pagal Butų privatizavimo įstatymą;

2) kai privatizuoja nuomininkai, kuriems teismo sprendimu pripažinta teisė privatizuoti jų nuomojamas gyvenamąsias patalpas pagal Butų privatizavimo įstatymą;

3) kai privatizuoja nuomininkai, kurie yra iškeldinti arba dėl kurių yra priimtas sprendimas iškeldinti iš avarinių gyvenamųjų patalpų ir patalpų, įrašytų į griaunamų namų sąrašą pagal miesto (miestelio) plėtros planą, arba įrašytų į visuomenės poreikiams paimamų pastatų sąrašą, ir kurių dėl to negalima buvo privatizuoti pagal Butų privatizavimo įstatymą;

4) kai patalpų savininkai privatizuoja pagal Butų privatizavimo įstatymą privatizuotų gyvenamųjų patalpų papildomą naudingąjį plotą, atsiradusį atlikus privatizuoto buto inventorizaciją, taip pat plotą, atsiradusį savivaldybės institucijos sutikimu išplėtus privatizuoto buto naudingąjį plotą sumažinant gyvenamojo namo bendrojo naudojimo patalpų plotą (bendrabučių privatizavimo ir pertvarkymo į butus atvejais);

5) kai privatizuojamos grįžusiems į Lietuvą reabilituotiems politiniams kaliniams ir tremtiniams ar jų šeimos nariams Vyriausybės nustatyta tvarka nuomos pagrindais suteiktos gyvenamosios patalpos;

6) kai privatizuoja nuomininkai, gyvenantys gyvenamosiose patalpose, kurios negrąžintos natūra religinėms bendruomenėms ar bendrijoms, taip pat nuomininkai, kuriems suteiktos kitos gyvenamosios patalpos, iškeldinus juos iš religinėms bendruomenėms ar bendrijoms grąžintų gyvenamųjų patalpų;

7) taip pat atvejais, kuriuos nustato Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas ir (ar) kiti teisės aktai, susiję su šio įstatymo įgyvendinimu.

Už kainą, Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, Savivaldybės tarybos sprendimu parduodamos šios savivaldybės gyvenamosios patalpos ir jų priklausiniai, taip pat pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys:

1) kambariai (ir jų priklausiniai), esantys iš dalies privatizuotame bute su bendra virtuve, teikiant pirmenybę šio buto bendraturčiams, taip pat patuštinti bendrabučių kambariai, kurie savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu gali būti priskirti greta esančių privatizuotų gyvenamųjų patalpų savininkams, kad būtų sudarytos sąlygos bendrabučio kambarius pertvarkyti į butus;

2) gyvenamųjų patalpų savininkų teisėtai naudojami pagalbinio ūkio paskirties pastatai (išskyrus laikinus pastatus), teikiant pirmenybę šių gyvenamųjų patalpų savininkams (bendraturčiams);

3) per 60 procentų fiziškai nusidėvėję nuomojami vienbučiai gyvenamieji namai, jų dalys (ir priklausiniai), taip pat butai, jeigu šių namų, butų remontas ar rekonstrukcija savivaldybei (valstybei) yra ekonomiškai nenaudingi, - jų nuomininkams, jeigu šie nuomininkai yra išgyvenę juose ne mažiau kaip trejus metus;

4) gyvenamųjų namų valdose esantys pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys – šių namų savininkams, suteikiant jiems pirmenybės teisę;

5) butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės dalis, tenkanti valstybės ar savivaldybės butams ar kitoms patalpoms, ar šios dalies dalis pagal Civilinio kodekso 4.82 str. 2 d. nustatytas sąlygas – bendraturčiams arba tretiesiems asmenims, kai ši bendrosios nuosavybės dalis ar šios dalies dalis valstybės ar savivaldybės butų ir kitų patalpų valdytojo ar savininko pagal kompetenciją vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu priimtu sprendimu pripažinta nereikalinga arba netinkama (negalima) naudoti reikmėms, susijusioms su valstybės ar savivaldybės butų ar kitų patalpų naudojimu. Parduodant bendrosios nuosavybės dalį, taikomos bendraturčių pirmenybės teisės taisyklės, nustatytos Civilinio kodekso 4.79 str.

Savivaldybės vykdomoji institucija pirkimo-pardavimo sutartis sudaro ir tais atvejais, jeigu gyventojai pagal Butų privatizavimo įstatymą nustatytu laiku buvo pateikę prašymus privatizuoti nuomojamas gyvenamąsias patalpas ir įstatymo nustatyta tvarka yra priimtas sprendimas dėl privatizavimo, ir jeigu jie yra sumokėję nustatyto dydžio įmokas, tačiau nesudarę pirkimo-pardavimo sutarties.

Paslaugos patvirtinimo ir atnaujinimo data

 

Paslaugos suteikimo trukmė

 

Paslaugos gavėjas

 

Atsakingas padalinys

 

Paslaugos vadovas

 

Paslaugos administratorius

 

Reglamentuojantys teisės aktai

 

 

 

 

 

 

 

Prašymo forma

2012-08-03

 

 

20 d. d.

 

Fizinis asmuo

 

Ekonomikos ir turto skyrius

 

Beata Maliušickaja, tel. (8 5) 275 1952, el. p. beata.maliusickaja@vrsa.lt

 

Halina Biedžynska, tel. (8 5) 273 0407, el. p. halina.biedzynska@vrsa.lt

 

Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 str.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-08-21 nutarimu Nr. 1013 patvirtintas Savivaldybės (valstybės) gyvenamųjų patalpų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų privatizavimo (pardavimo) ir lėšų, gautų už privatizuojamas (parduodamas) gyvenamąsias patalpas ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašas.

Prašyme  parduoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias patalpas gyvenamosios patalpos nuomininkas turi nurodyti pageidaujamų privatizuoti (pirkti) patalpų adresą, bendrą naudingajį plotą, naudojimosi šiomis patalpomis teisinį pagrindą, nurodyti, kurio (ar kurių) pilnamečių šeimos narių vardu bus sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai: asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; dokumentai, patvirtinantys teisę privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas, naudojimosi gyvenamosiomis patalpomis teisinis pagrindas (nuomos sutartis ar kiti dokumentai), notaro patvirtintas šeimos narių susitarimas, kieno vardu bus sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2013-01-15 09:45:30
Grįžti
Shadow up