kaires_puses_index
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Valstybės tarnybos ir kiti konkursai

 VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS (VALSTYBĖS TARNAUTOJO – ĮSTAIGOS VADOVO) PAREIGOMS UŽIMTI
Skelbimas išspausdintas 2018-11-21 Valstybės tarnybos departamento tinklapyje,
skelbimo Nr. 39872

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybe yra valstybės tarnautojo  (įstaigos vadovo).
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 17.                         

II. PASKIRTIS

4. Vilniaus rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklą, prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai, organizuoti ir atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įstaigose, vykdyti visas, valstybės tarnybos įstatymo įstaigos vadovui priskirtas funkcijas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Bendrosios veiklos sritis – įstaigos administravimas, dokumentų valdymas, įstaigai skirtų asignavimų valdymas, personalo valdymas.
6. Specialioji veiklos sritis – finansinis ir veiklos auditas savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, savivaldybės turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo ir naudojimo, savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo priežiūra.

              IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
7.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito, kontrolės arba viešojo administravimo srityse stažą;
7.2. išmanyti ir gebėti taikyti praktinėje veikloje Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisės santykių reguliavimą, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių, kurių steigėja ir akcijų turėtoja yra savivaldybė, organizacijų veiklą, valstybinio audito reikalavimus;
7.3. būti susipažinusiam su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, Tarptautiniais audito standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kontrolę ir auditą savivaldybėse ir gebėti juos taikyti savo praktinėje veikloje;
7.4. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti Tarnybos veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus, mokėti sisteminiu požiūriu vertinti gautą informaciją, teikti išvadas ir priimti sprendimus;
7.5. gebėti atstovauti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai savivaldybės ir kitose institucijose, ginti jos teisėtus interesus;
7.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „Microsoft Word“, „Microsoft Excel“, „Microsoft Outlook“, „Internet Explorer“;
7.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo reikalavimus;
7.8. gebėti analizuoti savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų ūkinę ir finansinę veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas, išvadas, sprendimus, tarnybos administravimą reglamentuojančius teisės aktus;
7.9. savo veiklą grįsti nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
8.1. vadovauja Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai;
8.2. tvirtina Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos  struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus. Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlieka kitas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos personalo valdymo funkcijas;
8.3. leidžia įsakymus, organizuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbą, valstybės tarnautojų mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą;
8.4. sudaro Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos  veiklos plano projektą, gavęs savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą, su šio plano projektu supažindina Valstybės kontrolę ir Savivaldybės administracijos Centralizuotą vidaus audito skyrių. Kasmet iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos patvirtina ateinančių metų Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą, organizuoja jo vykdymą ir yra už tai atsakingas. Kasmet per 10 dienų nuo jo patvirtinimo pateikia Valstybės kontrolei. Prireikus patvirtintą planą tikslina bendra plano tvirtinimo tvarka;
8.5. turi teisę dalyvauti Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais;
8.6. valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti ar pavesti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojams pagal jų kompetenciją dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;
8.7. atlieka ir (arba) skiria Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojus atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse. Įgyvendina įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas. Atlieka savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą;
8.8. priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai. Savivaldybės administracijos direktorius, audituotų subjektų vadovai per savivaldybės kontrolieriaus nustatytą terminą (bet ne trumpesnį kaip 30 dienų) privalo ištaisyti audito metu nustatytus jų veiklos trūkumus ir pažeidimus ir apie jų pašalinimą raštu pranešti savivaldybės kontrolieriui;
8.9. teikia merui, savivaldybės vykdomajai institucijai, audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų. Audito ataskaitos ir išvados skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje, o jeigu įmanoma, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones;
8.10. kiekvienais metais rengia ir reglamente nustatyta tvarka ir terminais teikia Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;
8.11. rengia ir Savivaldybės tarybai teikia sprendimus priimti reikalingas išvadas dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;
8.12. rengia ir Savivaldybės tarybai teikia išvadas dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;
8.13. rengia ir Savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;
8.14. Valstybės kontrolės prašymu teikia savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) atliktų auditų ataskaitas ir darbo dokumentus audito išorinei peržiūrai atlikti;
8.15. finansinio ir veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša teisėsaugos institucijoms;
8.16. imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai;
8.17. nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;
8.18. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms;
8.19. Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka ir terminais teikia Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą arba jos santrauką paskelbia vietinėje spaudoje, savivaldybės interneto svetainėje, o jeigu įmanoma, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones;
8.20. Savivaldybės tarybos arba savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal savo kompetenciją;
8.21. teikia informaciją Vyriausybės atstovui apie Savivaldybės kontrolieriaus teiktas išvadas ir rekomendacijas;
8.22. sudaro sąlygas Valstybės kontrolės pareigūnams dalyvauti savivaldybės konsoliduotų ataskaitų rinkinio audite tokiu mastu, kad Valstybės kontrolės pareigūnai surinktų tinkamus ir pakankamus įrodymus išvadai dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio parengti, ir teikia duomenis Valstybės kontrolei apie savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus;
8.23. atsako už įstatymuose ir kituose teisės aktuose Savivaldybės kontrolieriui numatytų įgaliojimų vykdymą, taip pat už nepagrįstos ir neteisingos audito išvados pateikimą;
8.24. atstovauja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai valdžios ir savivaldybės institucijose, Savivaldybių kontrolierių asociacijoje, kitose įstaigose, organizacijose;
8.25. naudoja ir saugo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos antspaudą;
8.26. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO ATSKAITOMYBĖ

9. Savivaldybės kontrolierius yra atskaitingas Vilniaus rajono savivaldybės tarybai.

__________________________________________________

 Dokumentai teikiami iki 2018-12-11 įskaitytinai el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija.
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.
3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 210 9695, 8 610 37604; el. pastas: valentina.rudinskaja@vrsa.lt

 Siūlome socialinio darbuotojo darbą 

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras skelbia atranką socialinio darbuotojo pareigoms užimti. 

Darbo pobūdis: Dirbti su vaikais šeimynoje. 

Reikalavimai: Auštasis koleginis išsilavinimas. 

Papildomi sugebėjimai: privalumas – lenkų, rusų kalbų mokėjimas. 

Darbo užmokestis: 675.75 EUR mėnesį (neatskaičius mokesčių). 

Darbo sutartis: neterminuota, įdarbinama iš karto. 

Darbo laikas: 40 val. slenkančiu darbo grafiku. 

Darbo vietos adresas: Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Geisiškių k., Mokyklos g. 64. 

Gyvenimo aprašymų, (CV) lauksime iki 2018 m. lapkričio 9 d. el.p.: geisiskiucentras@gmail.com 

Kontaktinis asmuo: Justina Turbienė, tel.: 86 13 00641.

 Vilniaus rajono savivaldybės administracija ieško darbuotojų (specialistų, dirbančių pagal darbo sutartį):

Veiklos sritis: Buhalterinė apskaita.

Reikalavimai:  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį socialinių mokslų studijų srities vadybos ir (ar) verslo administravimo, ar ekonomikos studijų krypties išsilavinimą; turėti 1 metų buhalterinės apskaitos darbo patirtį.

Pagrindinės funkcijos:

  • Tvarko banko operacijas, įsipareigojimų, išankstinių apmokėjimų, finansavimo sumų, pajamų, sąnaudų apskaitą.
  • Tvarko Didžiąją knygą.
  • Vykdo Europos sąjungos ir kitų šaltinių finansuojamų projektų ir kitų priskirtų programų lėšų buhalterinę apskaitą.
  • Tvarko švietimo įstaigų paramos lėšų apskaitą.
  • Tvarko maisto produktų suminę apskaitą.
  • Užtikrina lėšų panaudojimą pagal sąmatas.
  • Sudaro ketvirtines ir metines biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas.
  • Rengia ketvirtinę ir metinę finansinę atskaitomybę.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis darbo valandomis į Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoją Janiną Šakevičienę, tel. Nr. 8 5 275 0095, +370 6 169 0943.

 


Savivaldybės įmonė Vilniaus rajono autobusų parkas siūlo darbą vairuotojams 

Savivaldybės įmonė Vilniaus rajono autobusų parkas ieško autobusų vairuotojų (D kategorija).
Įmonė siūlo visas socialines garantijas ir laiku mokamą atlyginimą.

Reikalavimai:
- Vairuotojo pažymėjimas D kategorija;
- Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas „A95 kodas“ (neturintiems – galime apmokėti kursus);

Atlyginimas į rankas apie 700 EUR per mėnesį.

Išsamesnė informacija telefonu 8 651 07007 arba adresu Bažnyčios g. 21, Nemenčinė, Vilniaus r.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-11-22 10:24:52
Grįžti
Shadow up
incorrect array size: 1