kaires_puses_index
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Valstybės tarnybos ir kiti konkursai

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ
EKONOMIKOS IR TURTO SKYRIAUS VEDĖJO (KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO) PAREIGOMS UŽIMTI
Skelbimas išspausdintas 2018-05-09 Valstybės tarnybos departamento tinklapyje,
skelbimo Nr. 38260

 

EKONOMIKOS IR TURTO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

1. Ekonomikos ir turto skyriaus vedėjo pareigybė yra  karjeros valstybės tarnautojo.
2. Pareigybės lygis – A
3. Pareigybės kategorija – 14 

 

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS  

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybės ir savivaldybės politiką rajono lygmeniu prekybos, paslaugų, užimtumo, valstybės žemės nuomos mokesčio administravimo srityje, spręsti klausimus, susijusius  su ilgalaikiu turtu, priklausančiu nuosavybės ir patikėjimo teise Savivaldybei, jos skyriams bei įmonėms, kurių steigėja ir savininkė yra Savivaldybė, užtikrinti  efektyvų turto valdymą, tvarkymą, kontroliuoti turto panaudojimą, organizuoti keleivių vežimą vietiniais maršrutais, organizuoti veiklas, skatinančias verslo pritraukimą, darbo vietų sukūrimą bei rajono ekonominį konkurencingumą ir organizuoti kitų Skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimą.

 

 III. VEIKLOS SRITYS 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – ekonomikos ir bendrosios veiklos srities funkcijas – turto valdymo.

 

VI. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, savo darbe vadovautis rajono savivaldybės tarybos sprendimais, rajono savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, kurių išmanymas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vedėjo funkcijoms atlikti;
6.2. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties (magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;
6.3. turėti 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį vadybos srityje;
6.4. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu bei lenkų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo B2 lygiu;
6.5. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.7. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, skyriaus darbą;
6.8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 
7.1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją kontroliuoti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Savivaldybės tarybos spendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimą, siekiant užtikrinti Skyriui pavestų funkcijų vykdymą; 
7.2. organizuoti Skyriaus darbą, siekiant įgyvendinti Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius, paskirstyti funkcijas ir atsakomybę Skyriaus darbuotojams, kontroliuoti, kaip Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdo pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas; 
7.3. organizuoti Savivaldybės tarybos sprendimų projektų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimą, svarstymą ir vykdymą; 
7.4. analizuoti ekonominę-statistinę informaciją apie rajono ekonominę aplinką; 
7.5. sekti tarptautines iniciatyvas ir tikslines valstybės apžvalgas, užtikrinti, kad rajone būtų diegiama pažangiausia investicinį ir ekonominį patrauklumą skatinanti praktika; 
7.6. vertinti užsienio investuotojų pasiūlymus ir bendradarbiauti siekiant plėtoti savivaldybės ekonominį konkurencingumą; 
7.7. bendradarbiauti su Lenkijos ir kitais užsienio partneriais bei ambasadoriais siekiant plėtoti veiklas, skatinančias verslo pritraukimą; 
7.8. dalyvauti formuoti ir įgyvendinti Skyriaus nuostatuose numatytų sričių savivaldybės strateginius tikslus; 
7.9. rengti  Skyriaus veiklos ataskaitas, atsiskaityti už atliktą Skyriaus darbą; 
7.10. nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas, priimti nutarimus ir skirti administracines nuobaudas; 
7.11. dalyvauti Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbe; 
7.12. nustatyta tvarka nagrinėti gyventojų, įmonių, įstaigų ir kitų organizacijų skundus, pareiškimus, prašymus bei pasiūlymus, priimti interesantus; 
7.13. vykdyti Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, savivaldybės administracijos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių ir Skyriaus nuostatų reikalavimus; 
7.14. vykdyti savivaldybės mero ir administracijos direktoriaus su Skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui. Dokumentai teikiami iki 2018-05-29 įskaitytinai el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija.
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.
3. Anglų kalbos mokėjimo įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu patvirtinantį dokumentą.
4. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

 

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 210 9695, 8 610 37604; el. pastas: valentina.rudinskaja@vrsa.lt


 Savivaldybės įmonė Vilniaus rajono autobusų parkas siūlo darbą vairuotojams

 

Savivaldybės įmonė Vilniaus rajono autobusų parkas ieško autobusų vairuotojų (D kategorija).

Įmonė siūlo visas socialines garantijas ir laiku mokamą atlyginimą.

Reikalavimai:

- Vairuotojo pažymėjimas D kategorija;

- Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas „A95 kodas“ (neturintiems – galime apmokėti kursus);

Atlyginimas į rankas apie 700 EUR per mėnesį.

Išsamesnė informacija telefonu 8 651 07007 arba adresu Bažnyčios g. 21, Nemenčinė, Vilniaus r.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-09 16:45:24
Grįžti
Shadow up