kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Duomenų apsauga


Vaizdo stebėjimo vaizdo kameromis Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas patvirtintas  2019 m. liepos 2 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A 27(1)-1662

Vilniaus rajono savivaldybės mero 2019 m. gegužės 8 d. potvarkiu Nr. M22-37 patvirtintos Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus rajono savivaldybės tarybos veikloje rekomendacijos

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. A27(1)-3300 „Vaizdo stebėjimo vaizdo kameromis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. A27-2909 „Dėl asmens duomenų tvarkymo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo”

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. A27-1739 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašo patvirtinimo”

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. A27-1718 patvirtinta tvarka dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje
Vilniaus rajono savivaldybėje paskirtas Duomenų apsaugos pareigūnas

Informuojame, kad įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūno pareigas vykdys Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Rita Daugevičienė.

Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 39 straipsniu, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūnas vykdys šias užduotis:

  • informuos duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal šį reglamentą ir kitus Sąjungos arba valstybės narės apsaugos nuostatas ir konsultuos juos šiais klausimais;
  • stebės, kaip laikomasi šio reglamento, kitų Sąjungos arba nacionalinės duomenų apsaugos nuostatų ir duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus;
  • paprašius konsultuos dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebės jo atlikimą pagal 35 straipsnį;
  • bendradarbiaus su priežiūros institucija;
  • atliks kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuos visais kitais klausimais.

Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

Dėl duomenų apsaugos galima kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūno funkcijas atliekančią Teisės skyriaus vyr. specialistę Ritą Daugevičienę, el. p. Rita.Daugeviciene@vrsa.lt tel. 85 253 2314.
AKTUALIJOS:


 Savivaldybėje vyko asmens duomenų apsaugos bei atsakomybės už asmens duomenų teisės aktų pažeidimus seminaras

Šiandien, birželio 15 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos didžiojoje salėje vyko seminaras „Asmens duomenų apsauga bei atsakomybė už asmens duomenų teisės aktų pažeidimus 2018 m.“.

Seminare dalyvavę Vilniaus rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, seniūnai bei specialistai tiesiogiai dirbantys su asmens duomenimis buvo supažindinti su asmens duomenų apsaugos samprata, tvarkymo principais, teisiniu reguliavimu bei bendrojo pobūdžio atmintinėmis dėl asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo.

Pagrindinis susitikimo tikslas buvo aptarti asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius dokumentus siekiant ginti žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisę tvarkant asmens duomenis bei saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves, visu pirma jo teisę į asmens duomenų apsaugą.

 Grįžti
Shadow up