*alt_site_homepage_image*

Daugiabučių namų valdymas

decoration
image

Daugiabučių namų butų savininkai, dalyvaujantys Klimato kaitos programos projekte „mažoji renovacija“, kviečiami pasinaudoti savivaldybės pagalba ir nemokamai atnaujinti bei modernizuoti šildymo sistemas

Gyventojai turės apmokėti tik projektinės dokumentacijos parengimą. 


Vilniaus rajono savivaldybė jau nuo 2017 m. siūlo pagalbą remontuojant daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus, pvz.: stogą, pamatus, statinio inžinerines sistemas (šildymo, vandentiekio), laiptines ir t. t., su galimybe gauti finansavimą iki 70 procentų remonto sąmatos. Remonto darbų atlikimui turi pritarti dauguma namo butų savininkų. Viena iš paraiškos pateikimo sąlygų – namo butų savininkai turi turėti nuosavą remonto lėšų dalį. Paraiškos pateikimą organizuoja daugiabučio namo valdytojas. Plačiau apie paramos skyrimo tvarką, atvejus ir sąlygas skaitykite Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos apraše (pakeistas 2022 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T3-305). Metų pradžioje Vilniaus rajono savivaldybės interneto tinklalapyje bei vietinėje spaudoje skelbiamas paraiškų priėmimo laikotarpis.

Kaip gauti savivaldybės paramą daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remontui, jeigu namui paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius
 • Ne mažiau kaip 1/4 patalpų savininkų raštu kreipiasi į administratorių su prašymu organizuoti patalpų savininkų susirinkimą dėl bendrojo naudojimo objektų remonto.

 • Administratorius organizuoja butų savininkų susirinkimą, kuriame remonto darbų atlikimui pritaria namo butų savininkai, priimant sprendimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnio nustatyta tvarka, ir aptaria su remontu susijusius klausimus.

 • Gavus butų savininkų pritarimą ir surinkus namo butų savininkų atitinkamą lėšų dalį, administratorius organizuoja paraiškos pateikimą savivaldybės administracijai.

 • Gavus iš savivaldybės administracijos teigiamą atsakymą dėl paramos skyrimo, administratorius informuoja apie tai butų savininkus, pasirašo finansavimo sutartį ir organizuoja remonto darbus.

 • Atliktų darbų aktą pasirašo administratorius ir namo butų savininkų įgaliotas atstovas.

Kaip gauti savivaldybės paramą daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remontui, jeigu namas valdomas jungtinės veiklos sutarties pagrindu arba name įsteigta bendrija
 • Jungtinės veiklos sutarties atstovas arba bendrijos pirmininkas (toliau-Valdytojas) susipažįsta su Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašu (patvirtintas 2017 m. balandžio 27 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-187). Aprašą galima rasti Savivaldybės interneto tinklalapyjewww.vrsa.lt Daugiabučių namų valdymas.
 • Valdytojas organizuoja butų savininkų susirinkimą, kuriame remonto darbų atlikimui pritaria namo butų savininkai, priimant sprendimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnio nustatyta tvarka, ir aptaria su remontu susijusius klausimus.
 • Gavus butų savininkų pritarimą ir surinkus banko sąskaitoje namo butų savininkų atitinkamą lėšų dalį, Valdytojas organizuoja paraiškos pateikimą savivaldybės administracijai. Paraiškos pavyzdinę formą ir pridedamų dokumentų sąrašą rasite Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašo 1 priede.
 • Gavus iš savivaldybės administracijos teigiamą atsakymą dėl paramos skyrimo, Valdytojas informuoja apie tai butų savininkus, pasirašo finansavimo sutartį ir organizuoja remonto darbus.
 • Iki einamųjų metų gruodžio 15 d. Valdytojas pateikė savivaldybės administracijai atliktų darbų dokumentus, nurodytus finansavimo sutartyje.
 • Kilus klausimų, prašome kreiptis į Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistę Ireną Mackel, tel. (8 5) 240 1564, el. paštas irena.mackel@vrsa.lt.
Teisės aktai, reglamentuojantys Vilniaus rajono teritorijoje esančių daugiabučių namų valdymą

Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 punkto nuostatas, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai namo bendrojo naudojimo objektus (stogą, sienas, pamatus, laiptines, inžinierines sistemas ir kt.) privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba Civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių. Jeigu butų savininkai patys nepasirenka vieno iš valdymo būdo, savivaldybės administracija skiria namui administratorių.

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS VILNIAUS RAJONO TERITORIJOJE ESANČIŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ VALDYMĄ:

 1. LR Civilinis kodeksas (4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsniai).
 1. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.422539

 1. Pavyzdinė Daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos sutarties forma, patvirtinta 2012 m. gruodžio 4 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1047.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0FA24F325852/asr

 1. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 (nauja redakcija 2015 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 831).

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.134916/asr

 1. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 3 d. sprendimu Nr. T3-360 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-100 „Dėl priežiūros ir profilaktikos (eksploatavimo) ir priežiūros ir profilaktikos (eksploatavimo) administravimo tarifų patvirtinimo“ pakeitimo“.

https://web.vrsa.lt/vaktai/document/7923

 1. Vilniaus rajono daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifai, patvirtinti 2018 m. liepos 27 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-242.

https://web.vrsa.lt/vaktai/document/13405

 1. Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašas, patvirtintas  2015 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 390.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7a02a930e82b11e4a3f4c9665905a1b3/asr

 1. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2012 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-961.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.438291

 1. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, patvirtintas 2016 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-971.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a7502172ce7911e6a476d5908abd2210/asr

 1. Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo tipinė (pavyzdinė) forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. D1-895 (nauja redakcija Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. D1-549).

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.429102

 1. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų pavyzdines taisyklės, patvirtintos 2015 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-913.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5dab05f1a25411e591078486468c1c39?jfwid=q86m1vwf

 1. Daugiabučio namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano pavyzdinė forma, patvirtinta 2015 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-849.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c2ed3de0941511e59c9a8f8c9980906b

 1. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitos pavyzdinė forma, patvirtinta 2015 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-849.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c2ed3de0941511e59c9a8f8c9980906b

 1. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2013 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 567.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.452274/asr

 1. Vilniaus rajono daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės, patvirtintos 2019 m. lapkričio 22 d. Vilniaus rajono tarybos sprendimu Nr. T3-432.

https://web.vrsa.lt/vaktai/document/20906

Asmenų, teikiančių Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašas:

Asmens, pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas vardas, pavardė arba pavadinimas

 Asmens,
pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, patirtis bendrojo naudojimo      objektų administravimo ir (ar) pastatų naudojimo ir priežiūros srityje          

Asmens, nurodytas savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifas (su PVM), Eur/m2 

Kita papildoma
informacija

Daugiabučiuose
namuose, kurių
plotas
iki 1 000 m2

Daugiabučiuose namuose, kurių plotas nuo 1000
iki 3 000 m2

Daugiabučiuose
namuose, kurių plotas didesnis
kaip 3 000 m2

1

2

3

4

5

6

UAB „Nemėžio komunalininkas“    

nuo 1992 m.

0,0232

0,0232

0,0232

VRSA 2014-07-02
įsakymas
Nr. A27-(1)-1632
Sodų g. 23, LT-13271, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.
8 5 2351326
info@nkom.lt
www.nkom.lt

UAB „Nemenčinės komunalininkas“

nuo 1997 m.

0,0232

0,0232

0,0232

VRSA 2014-07-02
įsakymas 
Nr. A27-(1)-1632
Piliakalnio g. 50,
LT-15175 Nemenčinė,
Vilniaus r.
8 5 2381275
info@nemenkom.lt
www.nemenkom.lt

UAB „Verkių būstas“

nuo 2012 m.

0,0232

0,0232

0,0232

VRSA 2016-12-22
įsakymas 
Nr. A27(1)-3329
Kviečių g. 2,
LT- 08418, Vilnius
8 5 2697777
info@verkiubustas.com
www.verkiubustas.com

UAB „Nemenčinės komunalininkas“ administruojami namai Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje
 1. Nemenčinės m., Ankštoji g. 1/Upelio g. 18
 2. Nemenčinės m., A. Mickevičiaus g. 55
 3. Nemenčinės m., Bažnyčios g. 7
 4. Nemenčinės m., Bažnyčios g. 12
 5. Nemenčinės m., Bažnyčios g. 16
 6. Nemenčinės m., Ežero g. 6
 7. Nemenčinės m., Kardinolo H.R. Gulbinovičiaus g. 5
 8. Nemenčinės m., T. Kosciuškos g. 2/Švenčionių g. 39
 9. Nemenčinės m., T. Kosciuškos g. 3
 10. Nemenčinės m., T. Kosciuškos g. 47
 11. Nemenčinės m., T. Kosciuškos g. 49
 12. Nemenčinės m., T. Kosciuškos g. 53
 13. Nemenčinės m., Kranto g.2/Vasaros g. 6
 14. Nemenčinės m., Kranto g. 3
 15. Nemenčinės m., Kranto g. 5
 16. Nemenčinės m., Kranto g. 8
 17. Nemenčinės m., Kranto g. 10
 18. Nemenčinės m., Kranto g. 11
 19. Nemenčinės m., Kranto g. 11A
 20. Nemenčinės m., Kranto g. 12
 21. Nemenčinės m., Kranto g. 14
 22. Nemenčinės m., Kranto g. 15
 23. Nemenčinės m., Kranto g. 16
 24. Nemenčinės m., Kranto g. 17
 25. Nemenčinės m., Kranto g. 19
 26. Nemenčinės m., Kranto g. 22
 27. Nemenčinės m., Kranto g. 23
 28. Nemenčinės m., Kranto g. 26
 29. Nemenčinės m., Kranto g. 28
 30. Nemenčinės m., Lauko g. 1
 31. Nemenčinės m., Lauko g. 3
 32. Nemenčinės m., Lauko g. 4
 33. Nemenčinės m., Lauko g. 5
 34. Nemenčinės m., Lauko g. 6
 35. Nemenčinės m., Lauko g. 7
 36. Nemenčinės m., Lauko g. 8
 37. Nemenčinės m., Lauko g. 9
 38. Nemenčinės m., Lauko g. 10
 39. Nemenčinės m., Lauko g. 12
 40. Nemenčinės m., Lauko g. 33/ Mickevičiaus g. 9
 41. Nemenčinės m., Lauko g. 34
 42. Nemenčinės m., Lauko g. 47
 43. Nemenčinės m., Šv. Mykolo g. 1/ Švenčionių g. 36
 44. Nemenčinės m., Šv. Mykolo g. 3
 45. Nemenčinės m., Šv. Mykolo g. 4
 46. Nemenčinės m., Šv. Mykolo g. 5
 47. Nemenčinės m., Šv. Mykolo g. 6
 48. Nemenčinės m., Šv. Mykolo g. 7
 49. Nemenčinės m., Šv. Mykolo g. 8
 50. Nemenčinės m., Šv. Mykolo g. 9
 51. Nemenčinės m., Šv. Mykolo g. 10
 52. Nemenčinės m., Šv. Mykolo g. 12
 53. Nemenčinės m., Montažinės g. 8
 54. Nemenčinės m., A. Naruševičiaus g. 4
 55. Nemenčinės m., A. Naruševičiaus g. 7
 56. Nemenčinės m., A. Naruševičiaus g. 9
 57. Nemenčinės m., Pakrantės g. 2
 58. Nemenčinės m., Pakrantės g. 4
 59. Nemenčinės m., Pakrantės g. 8
 60. Nemenčinės m., Pakrantės g. 10
 61. Nemenčinės m., Pakrantės g. 12
 62. Nemenčinės m., Pakrantės g. 15
 63. Nemenčinės m., Pakrantės g. 17
 64. Nemenčinės m., Pakrantės g. 19
 65. Nemenčinės m., Pakrantės g. 21
 66. Nemenčinės m., Pakrantės g. 23
 67. Nemenčinės m., Pievų g. 1
 68. Nemenčinės m., Pievų g. 3
 69. Nemenčinės m., Pievų g. 5
 70. Nemenčinės m., Pievų g. 7
 71. Nemenčinės m., Pievų g. 9
 72. Nemenčinės m., Piliakalnio g. 42
 73. Nemenčinės m., Piliakalnio g. 51
 74. Nemenčinės m., Piliakalnio g. 66
 75. Nemenčinės m., Piliakalnio g. 72
 76. Nemenčinės m., Švenčionių g. 25
 77. Nemenčinės m., Švenčionių g. 32
 78. Nemenčinės m., Švenčionių g. 36
 79. Nemenčinės m., Švenčionių g. 39
 80. Nemenčinės m., Vasaros g. 8
 81. Nemenčinės m., Vasaros g. 9
 82. Nemenčinės m., Vasaros g. 11
 83. Nemenčinės m., Vasaros g. 17
 84. Nemenčinės m., Vasaros g. 18
 85. Nemenčinės m., Vilniaus g. 35
 86. Buivydžių sen., Punžonių k., Petro Stabrovskio g. 7
 87. Buivydžių sen., Buivydžių I k., Mokyklos g. 1
 88. Paberžės sen., Anavilio k., Kumetyno g. 1
 89. Paberžės sen., Anavilio k., Kumetyno g. 6
 90. Paberžės sen., Anavilio k., Tuopų g. 6
 91. Paberžės sen., Glitiškių k., Liepų al. 2
 92. Paberžės sen., Glitiškių k., Liepų al. 10
 93. Paberžės sen., Glitiškių k., Liepų al. 14
 94. Paberžės sen., Glitiškių k., Šilo g. 1
 95. Paberžės sen., Glitiškių k., Širvio g. 2
 96. Paberžės sen., Paberžės k., Darbininkų g. 9
 97. Paberžės sen., Paberžės k., Mokyklos g. 10
 98. Paberžės sen., Paberžės k., Vilniaus g. 62
 99. Paberžės sen., Visalaukės I k., Didžioji g. 35
 100. Paberžės sen., Visalaukės I k., Didžioji g. 39
 101. Paberžės sen., Visalaukės I k., Šviesos g. 5
 102. Paberžės sen., Visalaukės I k., Šviesos g. 7
 103. Paberžės sen., Kazimieravo k. Nr. 5
 104. Paberžės sen., Lygialaukio k., Darbininkų g. 4
 105. Paberžės sen., Lygialaukio k., Darbininkų g. 14
 106. Paberžės sen., Lygialaukio k., Vilniaus g. 75
 107. Paberžės sen., Kaušiadalos k. 2
 108. Nemenčinės sen., Kreivalaužių k., Taikos g. 2
 109. Nemenčinės sen., Kreivalaužių k., Taikos g. 3
 110. Nemenčinės sen., Kreivalaužių k., Taikos g. 4
 111. Nemenčinės sen., Kreivalaužių k., Taikos g. 2A
 112. Nemenčinės sen., Kreivalaužių k., Taikos g. 6
 113. Nemenčinės sen., Kreivalaužių k., Taikos g. 2B
 114. Nemenčinės sen., Kreivalaužių k., Taikos g. 2C
 115. Nemenčinės sen., Kreivalaužių k., Taikos g. 8
 116. Nemenčinės sen., Kreivalaužių k., Taikos g. 10
 117. Nemenčinės sen., Kreivalaužių k., Taikos g. 11
 118. Nemenčinės sen., Kreivalaužių k., Taikos g. 12
 119. Nemenčinės sen., Kreivalaužių k., Taikos g. 14
 120. Nemenčinės sen., Pailgės k., Parčevskių g. 95
 121. Nemenčinės sen., Pailgės k., Parčevskių g. 97
 122. Nemenčinės sen., Rudausių k., Mokyklos g. 3
 123. Nemenčinės sen., Rudausių k., Mokyklos g. 5
 124. Nemenčinės sen., Rudausių k., Aušros g. 3
 125. Nemenčinės sen., Rudausių k., Aušros g. 5
 126. Nemenčinės sen., Tuščiaulių k., Gėlos g. 1
 127. Nemenčinės sen., Tuščiaulių k., Gėlos g. 3
 128. Nemenčinės sen., Didžiųjų Kabiškių k., Sporto g. 7
 129. Nemenčinės sen., Didžiųjų Kabiškių k., Sporto g. 11
 130. Nemenčinės sen., Didžiųjų Kabiškių k., Nemenčinės g. 4
 131. Nemenčinės sen., Didžiųjų Kabiškių k., Nemenčinės g. 10
 132. Riešės sen., Raudondvario k., Liepų al. 8
 133. Riešės sen., Raudondvario k., Liepų al. 11
 134. Riešės sen., Raudondvario k., Liepų al. 15
 135. Riešės sen., Raudondvario k., Liepų al. 17
 136. Riešės sen., Raudondvario k., Liepų al. 19
 137. Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Molėtų g. 14
 138. Sužionių sen., Danilavos k., Asvejos g. 291
 139. Sužionių sen., Sužionių k., Vilniaus g. 2
 140. Sužionių sen., Sužionių k., Vilniaus g. 6
 141. Sužionių sen., Skirlėnų k., Skirlėnų g. 5
 142. Sužionių sen., Vėriškių k., Dvarvietės g. 11
 143. Bezdonių sen., Bezdonių mstl., Pakalnės g. 1
 144. Bezdonių sen., Bezdonių mstl., Statybininkų g. 8
 145. Bezdonių sen., Bezdonių mstl., Geležinkelio g. 24
 146. Bezdonių sen., Arvydų k., Liepų g. 25
 147. Bezdonių sen., Arvydų k., Liepų g. 33
 148. Bezdonių sen., Arvydų k., Tvenkinių g. 20
 149. Bezdonių sen., Miškonių k., Miškonių g. 13
 150. Bezdonių sen., Skersabalių glž. st., Skersabalių g. 33
 151. Avižienių sen., Avižienių k., Gėlių g.1
 152. Avižienių sen., Avižienių k., Gėlių g.8
 153. Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 3
 154. Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 13
 155. Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 73
 156. Avižienių sen., Avižienių k., Miško g. 9
 157. Avižienių sen., Bendorių k., Ilgoji g. 4
 158. Avižienių sen., Bendorių k., Ilgoji g. 6
 159. Avižienių sen., Bendorių k., Ilgoji g. 8
 160. Avižienių sen., Bukiškio k., Taikos g. 2
 161. Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 6
 162. Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 20
 163. Avižienių sen., Bukiškio k., Sodų g. 8
 164. Avižienių sen., Galinės k., Galinės g. 86
 165. Avižienių sen., Galinės k., Galinės g. 90
 166. Avižienių sen., Riešės k., Pergalės g. 4
 167. Avižienių sen., Riešės k., Pergalės g. 9
 168. Maišiagalos sen., Ąžuolynės k. 7
 169. Maišiagalos sen., Karvio k., Dvaro g. 8
 170. Maišiagalos sen., Karvio k., Dvaro g. 15
 171. Maišiagalos sen., Karvio k., Dvaro g. 18
 172. Maišiagalos sen., Karvio k., Žalioji g. 2
 173. Maišiagalos sen., Kiemelių k., Liepų g.6
 174. Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Kiemelių g. 13
 175. Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Kiemelių g. 17
 176. Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Kiemelių g. 19
 177. Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Pakalnės g. 13
 178. Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Studentų g. 4
 179. Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Studentų g. 5
 180. Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Studentų g. 7
 181. Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Studentų g. 10
 182. Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Studentų g. 11
 183. Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Studentų g. 12
 184. Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Studentų g. 15
 185. Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Studentų g. 17
 186. Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Studentų g. 21
 187. Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Vilniaus g. 37
 188. Zujūnų sen., Buivydiškių k., Ąžuolų g. 9
 189. Zujūnų sen., Buivydiškių k., Dvaro g. 2
 190. Zujūnų sen., Buivydiškių k., Dvaro g. 2A
 191. Zujūnų sen., Buivydiškių k., Beržų g. 1A
 192. Zujūnų sen., Buivydiškių k., Parko g. 2
 193. Zujūnų sen., Buivydiškių k., Parko g. 3
 194. Zujūnų sen., Buivydiškių k., Parko g. 5
 195. Zujūnų sen., Buivydiškių k., Parko g. 6
 196. Zujūnų sen., Buivydiškių k., Parko g. 7
 197. Zujūnų sen., Buivydiškių k., Parko g. 9
 198. Zujūnų sen., Buivydiškių k., Skalvių g. 3 (Sūduvių g. 22)
 199. Zujūnų sen., Gineitiškių k., M. Koperniko g. 16
UAB „Nemėžio komunalininkas“ administruojami namai Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje
 1. Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 2
 2. Pagirių sen., Pagirių k.,Šiltnamių g. 3
 3. Pagirių sen.,Pagirių k., Šiltnamių g. 4
 4. Pagirių sen.,Pagirių k., Šiltnamių g. 5
 5. Pagirių sen.,Pagirių k., Šiltnamių g. 7
 6. Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 8
 7. Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 9
 8. Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 10
 9. Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g.11
 10. Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 12
 11. Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 13
 12. Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 14
 13. Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 16
 14. Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 18
 15. Pagirių sen., Pagirių k., Kaštonų g. 19
 16. Pagirių sen., Pagirių k., Kaštonų g. 20
 17. Pagirių sen., Pagirių k., Kaštonų g. 21
 18. Pagirių sen., Pagirių k., Kaštonų g. 22
 19. Pagirių sen., Pagirių k., Kaštonų g. 23
 20. Pagirių sen., Pagirių k., Kaštonų g. 24
 21. Pagirių sen., Pagirių k., Kadagių g. 1
 22. Pagirių sen., Baltosios Vokės k., Parko g. 10
 23. Pagirių sen., Baltosios Vokės k., Parko g. 12
 24. Pagirių sen., Baltosios Vokės k.,Parko g. 14
 25. Pagirių sen., Baltosios Vokės k., Parko g. 16
 26. Pagirių sen., Baltosios Vokės k., Miško g. 8
 27. Pagirių sen., Baltosios Vokės k., Miško g. 11
 28. Pagirių sen., Baltosios Vokės k., Miško g. 11A
 29. Pagirių sen., Vaidotų k., Statybininkų g. 2
 30. Pagirių sen., Vaidotų k., Statybininkų g. 4
 31. Pagirių sen., Vaidotų k., Statybininkų g. 6
 32. Pagirių sen., Vaidotų k., Statybininkų g. 8
 33. Pagirių sen., Vaidotų k., Statybininkų g. 9
 34. Pagirių sen., Vaidotų k., Statybininkų g. 10
 35. Pagirių sen., Vaidotų k., Statybininkų g. 12
 36. Pagirių sen., Vaidotų k., Statybininkų g. 14
 37. Pagirių sen., Vaidotų k., Šaltinio g. 1
 38. Pagirių sen., Vaidotų k., Šaltinio g. 3
 39. Pagirių sen., Vaidotų k., Šaltinio g. 4
 40. Pagirių sen., Vaidotų k., Šaltinio g. 6
 41. Pagirių sen., Vaidotų k., Šaltinio g. 7
 42. Pagirių sen., Vaidotų k., Šaltinio g. 11
 43. Pagirių sen., Vaidotų k., Pramonės g. 3
 44. Pagirių sen., Vaidotų k., Pramonės g. 3A
 45. Pagirių sen., Vaidotų k., Pramonės g. 5
 46. Pagirių sen., Vaidotų k., Pramonės g. 7
 47. Pagirių sen., Vaidotų k., Krantinės g. 11
 48. Pagirių sen., Keturiasdešimt Totorių k., Vytauto g. 20
 49. Pagirių sen., Keturiasdešimt Totorių k., Vytauto g. 22
 50. Juodšilių sen., Valčiūnų k., Draugystės g. 1
 51. Juodšilių sen., Valčiūnų k., Draugystės g. 3
 52. Juodšilių sen., Valčiūnų k., Draugystės g. 5
 53. Juodšilių sen., Valčiūnų k., Draugystės g. 7
 54. Juodšilių sen., Valčiūnų k., Miško g. 2
 55. Juodšilių sen., Valčiūnų k., Miško g. 4
 56. Juodšilių sen., Valčiūnų k., Miško g. 6
 57. Juodšilių sen., Valčiūnų k., Sostinės g. 12
 58. Juodšilių sen., Valčiūnų k., Sostinės g. 14
 59. Juodšilių sen., Valčiūnų k., Geležinkeliečių g. 5
 60. Juodšilių sen., Valčiūnų k., Geležinkeliečių g. 7
 61. Juodšilių sen., Valčiūnų k., Geležinkeliečių g. 8
 62. Juodšilių sen., Valčiūnų k., Geležinkeliečių g. 9
 63. Juodšilių sen., Valčiūnų k., Geležinkeliečių g. 11
 64. Juodšilių sen., Valčiūnų k., Geležinkeliečių g. 15
 65. Juodšilių sen., Valčiūnų k., Geležinkeliečių g. 17
 66. Juodšilių sen., Valčiūnų k., Geležinkeliečių g. 19
 67. Juodšilių sen., Valčiūnų k., Geležinkeliečių g. 21
 68. Juodšilių sen., Valčiūnų k., Žemutinė g. 15
 69. Juodšilių sen., Valčiūnų k., Žemutinė g. 16
 70. Juodšilių sen., Juodšilių k., Mickevičiaus g. 21
 71. Juodšilių sen., Juodšilių k., Mickevičiaus g. 23
 72. Juodšilių sen., Juodšilių k., Parko g. 10
 73. Juodšilių sen., Juodšilių k., Miško g. 4
 74. Juodšilių sen., Juodšilių k., Durpių g. 2A
 75. Juodšilių sen., Juodšilių k., Durpių g. 2B
 76. Juodšilių sen., Juodšilių k., Durpių g. 5
 77. Juodšilių sen., Juodšilių k., Durpių g. 8
 78. Juodšilių sen., Juodšilių k., Durpių g. 10
 79. Juodšilių sen., Juodšilių k., Šv. Uršulės g. 4
 80. Juodšilių sen., Prūdiškių k., Prūdiškių g. 17
 81. Juodšilių sen., Prūdiškių k., Prūdiškių g. 49
 82. Juodšilių sen., Prūdiškių k., Prūdiškių g. 62
 83. Juodšilių sen., Dusinėnų k., Užupio g. 3
 84. Marijampolio sen., Marijampolio k., Liepų g. 8
 85. Marijampolio sen., Marijampolio k., Liepų g. 10
 86. Marijampolio sen., Marijampolio k., Liepų g. 16
 87. Marijampolio sen., Marijampolio k., Liepų g. 18
 88. Marijampolio sen., Marijampolio k., Liepų g. 20
 89. Marijampolio sen., Marijampolio k., Liepų g. 21
 90. Marijampolio sen., Marijampolio k., Liepų g. 22
 91. Marijampolio sen., Marijampolio k., Liepų g. 23
 92. Marijampolio sen., Marijampolio k., Savivaldybių g. 50
 93. Marijampolio sen., Rakonių k., E. Fedorovič g. 1
 94. Marijampolio sen., Rakonių k., E. Venckovičiaus g. 36
 95. Marijampolio sen., Kalvelių k., Kalvelių g. 17
 96. Marijampolio sen., Kalvelių k., Kalvelių g. 17A
 97. Marijampolio sen., Kalvelių k., Kalvelių g. 23
 98. Marijampolio sen., Parudaminio k., Mokyklos g. 2
 99. Marijampolio sen., Parudaminio k., Mokyklos g. 2A
 100. Kalvelių sen., Kalvelių k., Margių g. 2
 101. Kalvelių sen., Kalvelių k., Margių g. 3
 102. Kalvelių sen., Kalvelių k., Margių g. 4
 103. Kalvelių sen., Kalvelių k., Margių g. 5
 104. Kalvelių sen., Kalvelių k.,Sodų g. 9
 105. Kalvelių sen., Kalvelių k., Sodų g. 12
 106. Kalvelių sen., Kalvelių k., Sodų g. 13
 107. Kalvelių sen., Kalvelių k., Sodų g. 14
 108. Kalvelių sen., Kalvelių k., Sodų g. 24
 109. Kalvelių sen., Kalvelių k., Sodų g. 28
 110. Kalvelių sen., Kalvelių k., Sodų g. 38
 111. Kalvelių sen., Šumsko mstl., Vilniaus g. 134
 112. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 5
 113. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 7
 114. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 11
 115. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 13
 116. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 15
 117. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 17
 118. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 19
 119. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 21
 120. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 23
 121. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 25
 122. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 27
 123. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 27A
 124. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 27B
 125. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 27C
 126. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 29
 127. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 33
 128. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 35
 129. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 37
 130. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 39
 131. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 41
 132. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 43
 133. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 45
 134. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 47
 135. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 51
 136. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 53
 137. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g. 57
 138. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Rudaminos g. 8
 139. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Rudaminos g. 10
 140. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Rudaminos g. 19
 141. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Rudaminos g. 21
 142. Nemėžio sen., Skaidiškių k., Rudaminos g. 23
 143. Nemėžio sen., Nemėžio k., Kelininkų g. 2
 144. Nemėžio sen., Nemėžio k., Kelininkų g. 3
 145. Nemėžio sen., Nemėžio k., Kelininkų g. 5
 146. Nemėžio sen., Nemėžio k., Statybininkų g. 1
 147. Nemėžio sen., Nemėžio k., Statybininkų g. 1A
 148. Nemėžio sen., Nemėžio k., Statybininkų g. 2
 149. Nemėžio sen., Nemėžio k., Statybininkų g. 3A
 150. Nemėžio sen., Nemėžio k., Statybininkų g. 3
 151. Nemėžio sen., Nemėžio k., Statybininkų g. 4
 152. Nemėžio sen., Nemėžio k., Statybininkų g. 5
 153. Nemėžio sen., Nemėžio k., Statybininkų g. 7A
 154. Nemėžio sen., Nemėžio k., Kooperatyvo g. 2
 155. Nemėžio sen., Nemėžio k., Kooperatyvo g. 4A
 156. Nemėžio sen., Nemėžio k., Sirokomlės g. 11
 157. Nemėžio sen., Nemėžio k., Sirokomlės g. 11A
 158. Nemėžio sen., Nemėžio k., Sirokomlės g. 15
 159. Nemėžio sen., Katiliškių vs., Katiliškių g. 107
 160. Nemėžio sen., Katiliškių vs., Katiliškių g. 129
 161. Nemėžio sen., Akmenytės k., Medelyno g. 1
 162. Šatrininkų sen., Vėliučionių k., Gandrų g. 1
 163. Šatrininkų sen., Vėliučionių k., Gandrų g. 5
 164. Šatrininkų sen., Vėliučionių k., Liepų al. 45
 165. Šatrininkų sen., Vėliučionių k., Liepų al. 50
 166. Šatrininkų sen., Vėliučionių k., Liepų al. 51
 167. Šatrininkų sen., Vėliučionių k., Liepų al. 52
 168. Šatrininkų sen., Vėliučionių k., Liepų al. 55
 169. Šatrininkų sen., Vėliučionių k., Liepų al. 65
 170. Šatrininkų sen., Vėliučionių k., Liepų al. 67
 171. Šatrininkų sen., Grigaičių k., Jaunimo g. 9
 172. Šatrininkų sen., Grigaičių k., Gėlių g. 4
 173. Rudaminos sen., Rudaminos k., Taikos g. 6
 174. Rudaminos sen., Rudaminos k., Taikos g. 8
 175. Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 24
 176. Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 28
 177. Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 32
 178. Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 36
 179. Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 38
 180. Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 40
 181. Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 42
 182. Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 44
 183. Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 46
 184. Rudaminos sen., Kalviškių k., Europos Tarybos g. 4
 185. Rudaminos sen., Kalviškių k., Europos Tarybos g. 10
 186. Rudaminos sen., Kalviškių k., Šilo g. 1
 187. Rudaminos sen., Kalviškių k., Šilo g. 5
 188. Rudaminos sen., Kalviškių k., Šilo g.7
 189. Rudaminos sen., Kalviškių k., Šilo g.13
 190. Rudaminos sen., Kalviškių k., Pušų g.3
 191. Rudaminos sen., Kalviškių k., Pušų g.7
 192. Rudaminos sen., Petešos k., S. Vankovičiaus g. 3
 193. Mickūnų sen., Galgių k., Centrinės g. 32a
 194. Mickūnų sen., Mickūnų mstl., Mokyklos g. 12
 195. Medininkų sen., Bikiškės k., 1
 196. Rukainių sen., Kisieliškių vs.
 197. Rukainių sen., Rukainių k., Mokytojų g. 7
UAB „Verkių būstas“ administruojami namai Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje
 1. Zujūnų sen., Gineitiškių k., Alyvų g. 9A
 2. Zujūnų sen., Gineitiškių k., Joninių g. 8
 3. Pagirių sen., Vaidotų k., Statybininkų g. 14
 4. Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 1B
 5. Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 15
 6. Avižienių sen., Avižienių k., Baseino g. 4
 7. Avižienių sen., Avižienių k., Baseino g. 6
 8. Avižienių sen., Avižienių k., Baseino g. 8
 9. Avižienių sen., Avižienių k., Baseino g. 10
 10. Avižienių sen., Riešės k., Sporto g. 4
 11. Paberžės sen., Lygialaukio k., Darbininkų g. 6
 12. Paberžės sen., Anavilio k., Tuopų g. 4
 13. Paberžės sen., Kaušiadalos k. 3
Vilniaus rajono daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai

2023-03-30 Nemenčinės g. 4, D. Kabiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. 

2023-03-30 Nemenčinės g. 10, D. Kabiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. 

2023-04-03 Darbininkų g. 4, Lygialaukio k., Paberžės sen., Vilniaus r. 

2023-04-03 Vilniaus g. 75, Lygialaukio k., Paberžės sen., Vilniaus r. 

2023-05-04 Nemenčinės g. 4. D. Kabiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r.

2023-05-04 Vilniaus g. 75. Lygialaukio k., Paberžės sen., Vilniaus r.

2023-05-05 Sodų g. 27 C, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.

2023-05-05 Sodų g. 29, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.


2022-12-05 Medelyno g. 1, Akmenytės k., Nemėžio sen., Vilniaus r.

2022-12-05 Medelyno g. 3, Akmenytės k., Nemėžio sen., Vilniaus r.

2022-12-05 Šv. Mykolo g. 8, Nemenčinės m., Nemenčinės m. sen., Vilniaus r.

2022-12-05 Taikos g. 11, Kreivalaužių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r.


2022-10-27 Medelyno g. 1, Akmenytės k., Nemėžio sen., Vilniaus r.

2022-10-27 Medelyno g. 3, Akmenytės k., Nemėžio sen., Vilniaus r.

2022-10-27 Plukių g. 18, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r.

2022-10-27 Šv. Mykolo g. 8, Nemenčinės m., Nemenčinės m. sen., Vilniaus r.

2022-10-27 Taikos g. 11, Kreivalaužių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r.

2022-02-07 Sudervės g. 13, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r.;

2022-02-07 Kaušiadalos k. 2, Paberžės sen., Vilniaus r.;


2021-12-14 Kaušiadalos k. 2, Paberžės sen., Vilniaus r.;

2021-12-10 Sudervės g. 13, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r.;

2021-05-20 Vytauto g. 22 Keturiasdešimt Totorių k., Pagirių sen., Vilniaus r.;

2021-05-20 M. Koperniko g. 16, Gineitiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r.;

2021-05-20 Kalvelių g. 23, Kalvelių k., Marijampolio sen., Vilniaus r.;

2021-05-20 Kalvelių g. 17A, Kalvelių k., Marijampolio sen., Vilniaus r.;

2021-04-01 Gėlos g. 3, Tuščiaulių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r.;

2021-04-01 M. Koperniko g. 16, Gineitiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r.;


2020-10-28 Vytauto g. 22, Keturiasdešimt Totorių k., Pagirių sen., Vilniaus r.;

2020-10-28 Sodų g. 51, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.;

2020-10-28 Pergalės g. 4, Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r.;

2020-10-28 Kalvelių g. 23, Kalvelių k., Marijampolio sen., Vilniaus r.;

2020-10-28 Kalvelių g. 17A, Kalvelių k., Marijampolio sen., Vilniaus r.;

2020-10-28 E. Venckovičiaus g. 65, Dvarykščių k., Marijampolio sen., Vilniaus r.;

2020-07-16 Miško g. 4, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r.;

2020-07-16 Parko g. 10, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r.;

2020-07-16 Užupio g. 3, Dusinėnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r.

2020-03-26 A. Mickevičiaus g. 31D, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r.;

2020-03-26 Miško g. 4, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r.;

2020-03-26 Parko g. 10, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r.;

2020-03-26 Užupio g. 3, Dusinėnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r.;


2019-12-20 Tuopų g. 6, Anavilio k., Paberžės sen., Vilniaus r.

2019-11-15 Tuopų g. 6, Anavilio k., Paberžės sen., Vilniaus r;

2019-07-08 Gėlių g. 4, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r.;

2019-07-08 Montažinės g. 8, Nemenčinės m., Vilniaus r.;

2019-07-08 Pakrantės g. 8, Nemenčinės m., Vilniaus r.;

2019-07-08 Vasaros g. 17, Nemenčinės m., Vilniau r.;

2019-06-25 Draugystės g. 7, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r.;

2019-06-25 Geležinkeliečių g. 14, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r.;

2019-06-25 Miško g. 6, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r.;

2019-06-25 Statybininkų g. 3A, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r.;

2019-06-03 Šiltnamių g. 16, Pagirių sen., Vilniaus r.;

2019-06-03 Šiltnamių g. 18, Pagirių sen., Vilniaus r.

2019-04-24 Gėlių g. 4, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r.;

2019-04-24 Montažinės g. 8, Nemenčinės m., Vilniaus r.;

2019-04-24 Pakrantės g. 8, Nemenčinės m., Vilniaus r.;

2019-04-24 Piliakalnio g. 42, Nemenčinės m., Vilniaus r.;

2019-04-24 Vasaros g. 17, Nemenčinės m., Vilniaus r.;

2019-04-03 Miško g. 11, Baltosios Vokės k., Pagirių sen., Vilniaus r.;

2019-04-03 Pušų g. 3, Kalviškių k., Rudaminos sen., Vilniaus r.;

2019-04-03 Statybininkų g. 3A, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r.;

2019-03-28 Draugystės g. 7, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r.;

2019-03-28 Geležinkeliečių g. 14, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r.;

2019-03-28 Miško g. 6, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r.;

2019-03-21 Šiltnamių g. 16, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r.;

2019-03-21 Šiltnamių g. 18, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r.


2018-07-20 Piliakalnio g. 51, Nemenčinės m,. Vilniaus r.;

2018-07-17 Bažnyčios g. 16, Nemenčinės m., Vilniaus r.;

2018-07-20 Piliakalnio g. 51, Nemenčinės m,. Vilniaus r.;

2018-06-04 Bažnyčios g. 16, Nemenčinės m., Vilniaus r.;

2018-06-04 S. Vankovičiaus g. 3, Petešos k., Rudaminos sen., Vilniaus r.;

2018-04-05 Geležinkelio g. 24, Bezdonių mstl., Bezdonių sen., Vilniaus r.;

2018-04-05 S. Vankovičiaus g. 3, petešos k., Rudaminos sen., Vilniaus r;

2018-02-27 Geležinkelio g. 24, Bezdonių mstl., Bezdonių sen., Vilniaus r.;

2018-02-27 Statybininkų g. 8, Bezdonių mstl.,Bezdonių sen., Vilniaus r.;m

2018-02-27 Šv. Uršulės g. 4, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r.;


2017-12-04 Šv. Uršulės g. 4, Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r.;

2017-09-20 Vilniaus g. 6, Sužionių k., Sužionių sen., Vilniaus r.;

2017-07-20 Sūduvių g. 22, Buividiškių k., Zujūnų sen, Vilniaus r.;

2017-06-21 Sūduvių g. 22, Buividiškių k., Zujūnų sen, Vilniaus r.;