*alt_site_homepage_image*

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti įrašymas į sąrašą

decoration

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu (toliau – Įstatymas) socialinis būstas nuomojamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka laikantis eiliškumo, įvertinus buvimo Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąraše (toliau – Sąrašas) laikotarpį. Šis Sąrašas tvarkomas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) direktoriaus nustatyta tvarka.

Teisę į Savivaldybės socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus žemiau nurodytus reikalavimus:

  1. neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma;
  2. yra deklaravę savo gyvenamąją vietą Vilniaus rajone arba yra Vilniaus rajono savivaldybėje įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;
  3. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas už praėjusius kalendorinius metus ir deklaruoto turto vertė ir pajamos neviršija Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų dydžių:

Asmenų sk.

Pajamos, Eur

Turtas, Eur

1

7 222,00

14 601,00

2-3

14 287,00

26 376,00

4

16 328,00

47 100,00

5

20 410,00

58 875,00

6

24 492,00

70 650,00

7

28 574,00

82 425,00

Nustatytos formos prašymą galima pateikti asmeniškai, atvykus į savivaldybės administraciją (Vilnius, Rinktinės g. 50, dokumentų priėmimo 2-asis langelis  1 aukšte, pirmadieniais - ketvirtadieniais 7.30–16.30 val., penktadieniais 7.30–15.15 val.), per kurjerį arba atstovą, kurio teisė atstovauti turi būti patvirtinta notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, patvirtintu įgaliojimu. Prašymą teikiant paštu (Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius), kartu teikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Asmenys, teikiantis prašymus elektroninių būdu, savo tapatybę patvirtina elektroninių parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Asmenys savivaldybės administracijai kartu su prašymu (BP-3 forma) pateikia dokumentus, reikalingus teisei į paramą būstui išsinuomoti nustatyti:

  • turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už praėjusius kalendorinius metus (forma FR0001 su priedu FR0001P). Dėl Deklaracijos kreiptis į Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją Vilnius, Ulonų g. 2, tel.: 1882, (8 5) 260 5060, (8 5) 2191 777;
  • valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą (jei turto neturite, pateikti nereikia);
  • neįgalumo arba darbingumo lygio pažymos (jeigu į sąrašą įrašomas neįgalumą turintis asmuo) kopiją;
  • duomenys apie 18 metų sulaukusius vaikus (įvaikius) (jei šie mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresni negu 24-erių metų);
  • dokumentus, patvirtinančius, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) (ištuokos, mirties faktą patvirtinančius dokumentus ar kitus dokumentus);
  • įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;
  • kitus dokumentus, įrodančius asmenų teisę į paramą būstui išsinuomoti.

Su savimi turėti suaugusių šeimos narių pasus ir jų kopijas (puslapio su nuotrauka) ar asmens tapatybės korteles ir jų kopijas; vaikų (iki 18 metų) gimimo liudijimus ir jų kopijas;  santuokos ar ištuokos liudijimą ir jo kopiją, arba sutuoktinio mirties liudijimą ir jo kopiją.

Sąrašas sudaromas pagal prašymo įregistravimo Savivaldybės administracijoje datą. Sąrašas tvirtinamas vieną kartą per metus Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iki einamųjų metų gruodžio 1 d.

Informuojame, kad tiek socialinį būstą nuomojantys asmenys ir šeimos, tiek asmenys ir šeimos, įrašytos  į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą, kasmet privalo iki gegužės 1 d. Savivaldybės administracijai pateikti turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją. Vadovaujantis Įstatymo 16 straipsnio 4 dalies 9 punktu asmenys ir šeimos, kurios iki gegužės 1 d. nepateikę turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos, bus išbraukiamos iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašo.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyrių  tel. (8 5) 240 0290, el. paštu natalija.gaidamoviciene@vrsa.lt, arba tel. (8 5) 273 0407, el. paštu bozena.bednova@vrsa.lt.

Pažymėti klaidą
Loading