*alt_site_homepage_image*

Specialiųjų planų skelbimai

decoration

Informuojame apie priimtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-10 įsakymą Nr. KADI-529 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-09-18 ĮSAKYMO NR. 1450 1 PRIEDO TIKSLINIMO“, kuriuo tikslinama vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros (magistralinių dujotiekių, uždarymo įtaisų ir kitos susijusios infrastruktūros) vystymo Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Naujakiemio k., plano planavimo darbų programa.

Su planavimo dokumentais galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), adresu www.tpdris.lt TPD Nr. S-VT-41-20-480. Teikti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.

Įsakymas

1 Priedas. Planavimo darbų programa

2022-03-17


Nuo 2022 m.. kovo 17 d. visuomenei pristatomas Vilniaus rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybinės žemės sklypo Pikeliškių k. miško vidinės miškotvarkos projektas.

Planavimo organizatorė – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50 Vilnius., tel. 85 2469 431, el. p. riesesseniunija@vrsa.lt, internetinė svetainė www. vrsa.lt

Projekto rengėja – MB „Gipro“, Bituko g. 59, Laumėnų k., Samylų sen. Kauno r. sav., tel. 862226205, el.p. gipro.projektai@gmail.com.
Su miškotvarkos projekto sprendiniais galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vrsa.lt nuo 2022 m. kovo 17 d. iki 2022 m. kovo 31 d.
Pastabas ir pasiūlymus galima teikti planavimo organizatorei ir projekto rengėjai iki viešo svarstymo.
Viešas miškotvarkos projekto svarstymas vyks 2022 m. kovo 31 d. 17.00 val. nuotoliniu būdu per „Zoom“ platformą, prisijungimo nuoroda:

https://us05web.zoom.us/j/6711865940?pwd=YU5Ib0c2aE5HTkpvQ05JN1ByVERtZz09

(Meeting ID: 671 186 5940, Passcode: seniunija) 

2022-03-17


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Vilniaus rajono Papiškių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių žemės gelmių naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

 1. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2022 m. vasario 11 d;
 2. Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu (lgt@lgt.ltiki 2022 m. vasario 11 d.      

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo projektas

 2022-01-21


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Vilniaus rajono Merešlėnų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios projektą.           

 1. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2022 m. vasario 11 d;
 2. Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu (lgt@lgt.ltiki 2022 m. vasario 11 d.      

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo projektas

 2022-01-21


Informuojame, kad rengiamas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „DĖL VIETOVĖS LYGMENS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO VILNIAUS R. SAV. PABERŽĖS SEN. PABERŽĖS K. SPECIALIOJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai: – planuojamoje teritorijoje nustatyti bokštų ir stiebų plėtros prioritetines kryptis ir užtikrinti darnią bokštų ir stiebų plėtrą, numatyti teritorijas šiai plėtrai ir nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus.
Su Sprendimo projektu galima susipažinti nuo 2022-01-14 iki 2022-01-27 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Paberžės seniūnijos skelbimų lentoje. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2022-01-27 (iki Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio pradžios) planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Sprendimo projektas

2022-01-14


VISUOMENĖ KVIEČIAMA TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL VILNIAUS APSKRITIES MIŠKŲ TVARKYMO SCHEMOS PLANAVIMO TIKSLŲ
Aplinkos ministerija inicijuoja Vilniaus apskrities miškų tvarkymo schemos (Teritorijų planavimo registro Nr. T00071421) keitimą.
Vilniaus apskrities miškų tvarkymo schemos sprendiniais siekiama nustatyti bendrąją miško žemių naudojimo politiką, sudaryti sąlygas darniai miškų ūkio vystymo ir miško naudojimo politikai įgyvendinti ne trumpesniam kaip 20 metų strateginiam laikotarpiui, atsižvelgiant į gamtosauginius, ekonominius ir socialinius aspektus. Galiojančios Vilniaus apskrities miškų tvarkymo schemos sprendinius dėl miškų priskyrimo miškų grupėms reikia keisti, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1249 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1171 „Dėl Miškų priskyrimo miškų grupėms tvarkos aprašo ir miškų priskyrimo miškų grupėms normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo“ nauja redakcija išdėstyti Miškų priskyrimo miškų grupėms normatyvai.
Prašome susipažinti su teikiamu sprendimu ir planuojamos keisti Vilniaus apskrities miškų tvarkymo schemos planavimo tikslais: 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL VILNIAUS APSKRITIES MIŠKŲ TVARKYMO SCHEMOS KEITIMO
2022 m.                                 d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 ir 8 dalimis, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“, 3 punktu, Miškų tvarkymo schemų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406 „Dėl Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 17 ir 26 punktais, Miškų tvarkymo schemų rengimo perspektyviniu planu 2016–2023 metams, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. D1-925 „Dėl Miškų tvarkymo schemų rengimo perspektyvinio plano 2016–2023 metams patvirtinimo“:
 Nuspendžiu pradėti keisti Vilniaus apskrities miškų tvarkymo schemą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-414 „Dėl Vilniaus apskrities miškų tvarkymo patvirtinimo“.

 1.  Nustatau šį  planavimo tikslą – pakeisti Vilniaus apskrities miškų tvarkymo schemos sprendinius ir schemą išdėstyti nauja redakcija.
 2.  Pavedu Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupei vykdyti planavimo organizatoriaus funkcijas. 

Aplinkos ministras“ 

Pastabas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Vilniaus apskrities miškų tvarkymo schemos keitimo“ projekto prašome teikti Aplinkos ministerijai (A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, tel. 8 626 22252, el. p. info@am.lt) iki 2022 m. sausio 21 d.

2022-01-06


Informuojame, kad pradedamas rengti Vilniaus rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano atnaujinimas (korektūra) (toliau – Planas).
Planavimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimas Nr. T3-290 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T3-49 „Dėl Vilniaus rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano atnaujinimo“ papildymo“; Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. A27(1)-1163 „Dėl Vilniaus rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano atnaujinimo (korektūros) programos patvirtinimo“.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1990, el. paštas vrsa@vrsa.ltwww.vrsa.lt.
Plano rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“, Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. paštas info@sweco.ltwww.sweco.lt.
Planuojama teritorija: Vilniaus rajono savivaldybės teritorija, plotas apie 212 922 ha.
Teritorijų planavimo lygmuo ir dokumento rūšis: savivaldybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.
Planavimo tikslas - nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.
Planavimo uždaviniai:

 1. Atlikti planuojamoje teritorijoje esančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros esamos būklės analizę;
 2. Atlikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų poreikio analizę;
 3. Nustatyti aglomeracijų ribas;
 4. Patikslinti nustatytas viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas ir plėtros kryptis;
 5. Nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus;
 6. Numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui;
 7. Numatyti/patikslinti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas bei nustatyti teritorijas žemės paėmimui visuomenės poreikiams;
 8. Numatyti/patikslinti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas;
 9. Numatyti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros įrengimo etapus.

Planavimo darbų programa:
Specialiojo plano rengimo etapai: parengiamasis, sprendinių rengimo ir baigiamasis etapai.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė.
Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.
Specialiojo plano koncepcija: nerengiama.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV): Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467, bus rengiamas atrankos dokumentas dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo poreikio.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo apie kurį bus pranešta atskiru pranešimu, pabaigos.
Susipažinti su planavimo proceso eiga galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. S-RJ-41-20-290.

 2021-11-26


INFORMUOJAME APIE RENGIAMĄ ASVEJOS REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMĄ (RIBŲ IR TVARKYMO PLANAI)
Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-38 „Dėl Anykščių, Asvejos, Kurtuvėnų, Sartų, Ventos ir Žagarės regioninių parkų planavimo schemų (ribų ir tvarkymo planų) rengimo ir planavimo darbų programų patvirtinimo“.
Nr. 962 „Dėl saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo uždaviniai:
1. įvertinti Regioninio parko kraštovaizdžio struktūros schemą, pateikti pasiūlymus Regioninio parko ir jo funkcinio prioriteto zonų bei buferinės apsaugos zonos riboms optimizuoti;
2.  įvertinti planuojamai teritorijai parengtus gamtotvarkos planus, tikslines programas, tvarkymo programas, rūšių apsaugos veiksmų planus.
3.  įvertinti miško ekosistemų, genetinių išteklių apsaugos bei miškų naudojimo reikalavimus ir miškotvarkos projektuose suprojektuotas veiklas.
4. nustatyti gamtos ir kraštovaizdžio apsaugos kryptis ir priemones: biologinės įvairovės ir buveinių apsaugos priemones (integruojamos priemonės iš gamtotvarkos planų, tikslinių programų, tvarkymo programų, rūšių veiksmų planų bei siūlomos naujos), negyvosios gamtos vertybių apsaugos ir tvarkymo priemones, pažeistų gamtos kompleksų bei objektų atkūrimo priemones, kt.);
5. nustatyti kultūros paveldo apsaugos kryptis ir priemones, planuojamoje teritorijoje esančių kultūros paveldo vietovių ir/ar kompleksinių kultūros paveldo objektų nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir veiklos plėtojimo paveldosaugos reikalavimus bei tvarkybos priemones, skirtas vietovės ar objekto vertingosioms savybėms apsaugoti ir tvarkyti bei kultūriniam kraštovaizdžiui ir visumos darnai ir (ar) dermei su gamtine aplinka išsaugoti, integruoti kultūros paveldo vietovių planavimo nuostatas ir reglamentus bei paveldosauginius reikalavimus;
6. pasiūlyti aplinkosaugos, miškų ir žemės ūkio plėtros kryptis bei priemones;
7. nustatyti žemės pagrindinės paskirties ir žemės naudmenų transformavimo poreikius ir keitimo sąlygas;
8. nustatyti rekreacinio naudojimo sistemą, kurią sudaro nustatytos zonos ar vietos rekreacinių objektų statybai, pažintinio turizmo trasų, takų, regyklų sistema, kiti rekreacinės infrastruktūros objektai; rekreacinio naudojimo (pažintinio turizmo plėtros) kryptis ir priemones;
9. nustatyti teritorijas gyvenamųjų vietovių plėtrai, naujų statinių statybai, gyvenamųjų vietovių ir infrastruktūros plėtros kryptis ir priemones.
Planavimo organizatorius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas https://vstt.lrv.lt/.
Planų rengėjas – UAB “Kraštotvarka ir teritorijų planavimas” Užutėkio 26-13 Vilnius, tel. +370 65208297, +370 68657191el. paštas uabkrastotvarka@gmail.com.
Su planavimo schemos rengimo darbų programa galima susipažinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos internetiniame tinklalapyje www.vstt.lt.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): bus rengiamas SPAV atrankos dokumentas ir SPAV ataskaita pagal poreikį.
Su planavimo schemos rengimo darbų programa galima susipažinti Planavimo organizatoriaus internetiniame tinklalapyje (https://vstt.lrv.lt/) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (http://tpdris.lt), TDP Nr. S-NC-00-21-171.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir (ar) LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.
Apie parengtą Asvejos regioninio parko planavimo schemą ir susipažinimą su ja bus paskelbta vėliau Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (http://tpdris.lt), TDP Nr. S-NC-00-21-171.

2021-11-24


INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE RENGIAMĄ VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTĄ
Visuomenė kviečiama susipažinti su baigiamu rengti VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų Šalčininkų regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projektu.
Projekto rengėjas - VĮ Valstybinių miškų urėdija, Pramonės pr. 11A, LT-51327 Kaunas, tel. (8-37) 49 02 22, el. p. info@vmu.lt.
Su rengiamo projekto sprendiniais nuo 2021 m. spalio 22 d. galima susipažinti VĮ Valstybinių miškų urėdijos interneto svetainėje vivmu.lt/ /Veiklos sritys/Miškotvarka arba darbo dienomis iki 17 val. šiais adresais (atsižvelgiant į COVID-19 ligos epideminę situaciją Lietuvoje reikalinga išankstinė registracija, asmuo prie įėjimo į patalpas privalo pateikti savo vardu registruotą ir sugeneruotą Galimybių pasą): 

 • VĮ Valstybinių miškų urėdija, 2 miškotvarkos grupė, Pramonės pr. 11A, Kaunas, tel. (8-37) 49 02 53, +370 620 83562, el. p. nerijus.pivoriunas@vmu.lt, registracija tel. +370 620 83562;
 • VĮ Valstybinių miškų urėdijos Šalčininkų regioniniame padalinyje, Nepriklausomybės g. 33, 17115, Šalčininkai, tel.: +370 380 30100; el. p. salcininkai@vmu.lt, registracija tel. +370 620 31870; 

Viešas svarstymas. Projekto viešas svarstymas įvyks 2021 m. lapkričio 23 d. 16 val. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Šalčininkų regioniniame padalinyje, Nepriklausomybės g. 33, 17115, Šalčininkai. Atsižvelgiant į COVID-19 ligos epideminę situaciją Lietuvoje ir nesant galimybės vykdyti fizinio susirinkimo, susirinkimas vyks nuotoliniu būdu (internetinė vaizdo transliacija). Daugiau informacijos apie susirinkimą tel. +370 620 83562 arba vivmu.lt. Viešame projekto svarstyme bus pristatoma objekto teritorijos charakteristika, ūkinės veiklos analizė, projektiniai sprendiniai dešimtmečiui: pagrindinių, ugdomųjų, sanitarinių miško kirtimų, miško atkūrimo, įveisimo apimtys, rekreacinės ir gamtosauginės miškų tvarkymo priemonės.
Pastabas ir pasiūlymus projekto rengėjui Nerijui Pivoriūnui tel. (8-37) 49 02 53, +370 620 83562, el. p. nerijus.pivoriunas@vmu.lt galima teikti iki viešo svarstymo ir jo metu.

2021-10-29


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos parengė sprendimo dėl Vilniaus rajono Juodalaukio smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano rengimo pradžios projektą.
Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2021 m. lapkričio 17 d.
Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu (lgt@lgt.lt) iki 2021 m. lapkričio 17 d.

2021-10-27


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos parengė sprendimo dėl Vilniaus rajono Zujūnų žvyro telkinio II sklypo išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios projektą.
Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai galima iki 2021 m. kovo 30 d.
Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba el. paštu lgt@lgt.lt iki 2021 m. kovo 30 d.

2021-03-10

Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl vietovės lygmens susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Melkio k., plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020-12-18 sprendimu Nr. T3-408, rengimo ir finansavimo.

2021-01-20


 Informuojame apie priimtą 2020-01-13 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. KADI-76 „DĖL VIETOVĖS LYGMENS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., MELKIO K., PLANO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS IR PLANUOJAMOS TERITORIJOS PATVIRTINIMO“. Planavimo tikslai: rengti vietovės lygmens susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Melkio k., planą (Specialusis teritorijų planavimo dokumentas). Užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros teritorijų plėtrą, nustatyti plėtros kryptis. Planuojamos teritorijos plotas – 4,71 ha.

Su priimtu įsakymu ir planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus tel. (8 5) 210 9692, Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.), Maišiagalos seniūnijos skelbimų lentoje.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Priedai:
Įsakymas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2021-01-14


Informuojame, kad priimtas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T3-408 „DĖL VIETOVĖS LYGMENS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., MELKIO K., PLANO RENGIMO“.
Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriuje. Informacija teikiama telefonu (8 5) 210 9692.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Sprendimas

2020-12-30


Įsakymo projektas „Dėl Vilniaus rajono Papiškių žvyro ir smėlio telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima http://www.lgt.lt/index.php/skelbimai.
Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123, Vilnius) arba elektroniniu paštu lgt@lgt.lt iki 2020 m. gruodžio 31 d.

2020-12-11


Informuojame, kad parengtas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo „DĖL VIETOVĖS LYGMENS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., MELKIO K. PLANO RENGIMO“ projektas 2020-11-27 Nr. T1-384.
Su Sprendimo projektu galima susipažinti nuo 2020-12-02 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Maišiagalos seniūnijos skelbimų lentoje. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Sprendimo projektas 

2020-12-02


Informacija apie pradedamą rengti projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą

Rengimo pagrindas: 2018 m. gruodžio 27 d. LRV nutarimas Nr. 1399 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“. LR susisiekimo ministro 2019 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 3-123 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“.
Plano organizatorius: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.ltwww.sumin.lt. Kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausioji specialistė Asta Nakaitė, tel. (8 5) 239 3832, el. p. asta.nakaite@sumin.lt, L. e. Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento direktoriaus pareigas Vytautas Palevičius, tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt.
AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius (adresas korespondencijai: Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius), tel. (8 5) 269 3353, el. p. LGinfrastruktura@litrail.lt. Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus projekto vadovė Kristina Račkauskaitė, tel. (8 616) 38252, el. p. kristina.rackauskaite@litrail.lt. Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.
Plano rengėjas: Jungtinės veiklos partneriai UAB „Sweco Lietuva“ ir DB Engineering & Consulting GMbH. Pagrindinis partneris UAB „Sweco Lietuva“, Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. p. info@sweco.ltwww.sweco.lt. Teritorijų planavimo vadovas: SĮ „Vilniaus planas“ architektas Linas Sinkevičius (kvalifikacijos atestatas Nr. A 279), tel. (8 611) 23373, el. p. linas.sinkevicius@vplanas.lt. Kontaktinis asmuo: UAB „Sweco Lietuva“ Projektavimo padalinio projektų vadovas Arūnas Vilkenis, tel. (8 685) 50991, el. p. arunas.vilkenis@sweco.lt.
Planuojama teritorija: Vilniaus ir Kauno apskričių teritorija.
Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis: valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas. Projektas „Rail Baltica“ Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ yra pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu.
Planavimo tikslai:
- nustatyti optimalią „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius trasą;
- numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
Plano darbų programa (susipažinti su planavimo darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. S-NC-00-19-10):
Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2020 m. I ketv., planavimo pabaiga – 2022 m. I ketv.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Visuomenės informavimo tvarka: valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų viešinimo tvarka, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnyje nustatytas išimtis.
Bendrųjų sprendinių formavimas (koncepcija): rengiamas.
Bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) nepriklausomas profesinis vertinimas: atliekamas.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Planavimo organizatoriaus sprendimu atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas be atrankos procedūros (rengiamas vertinimo apimties nustatymo dokumentas, vertinimo ataskaita).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos, susirinkimo-konferencijos metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

2020-11-16


Informacinis pranešimas apie baigiamą rengti teritorijų planavimo dokumentą

Kompleksas: Nemėžio dvaro sodybos fragmentai (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 904), Vilniaus r. sav., Nemėžio k., Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-681 „Dėl Nemėžio dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 904) paskelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu“ pakeitimas, Teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano pakeitimas, Paveldotvarkos projekto pakeitimas.
Rengimo pradžios data: 2014 m.
TPD rūšis: specialusis
ETAPAS: Baigiamasis etapas.
Plano rengimo pagrindas: 
Sprendimas inicijuoti valstybės saugomo kultūros paveldo objekto – Nemėžio dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 904) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento pakeitimą. Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2014-04-07 įsakymas Nr. Į-77. TAR kodas 2014-04469;
Sprendimas pradėti rengti valstybės saugomo kultūros paveldo objekto – Nemėžio dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 904) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento pakeitimą. Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2014-05-30 įsakymas Nr. Į-126. TAR kodas 2014-05956.
Planuojama teritorija: Vilniaus r. sav., Nemėžio k.
Planuojamos teritorijos plotas: 36,9426 ha (dvaro sodybos teritorijos plotas- 5,9688 ha (buv. 5,1398 ha); parko plotas- 1,9866 ha; vizualinės apsaugos  pozonis  (buv. 31,2867 ha), apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis (buv. 5,161 ha).
Objekto reikšmingumo lygmuo: Regioninis
Planavimo tikslas: Užtikrinti Nemėžio dvaro sodybos fragmentų ir jų teritorijos išsaugojimą, teritorijoje bei apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.
Planavimo uždavinys: patikslinti Nemėžio dvaro sodybos fragmentų ir jų teritorijos bei apsaugos zonos ribas, patikslinti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą teritorijoje ir apsaugos zonoje.
Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, + 37052734256;
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, + 37052754221, vilnius@kpd.lt 
Plano rengėjas:
Biudžetinė įstaiga ,,Kultūros infrastruktūros centras“, petvarkytos VĮ ,,Lietuvos paminklai“ teisių ir pareigų perėmėjas, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, + 370 5 2724095, el.p. kic@kulturosic.lt;
Projekto vadovė Giedrė Filipavičienė (AM A032, KPD Nr. 3241), + 370 5 2724095, giedre.filipaviciene@kulturosic.lt
Susipažinimas su plano sprendiniais: Organizatoriaus internetinėje svetainėje  www.kpd.lt, Nemėžio seniūnijos skelbimų lentoje, V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k.; Biudžetinės įstaigos Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbimų lentojeRinktinės g. 50; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS).
Pasiūlymai raštu pateikiami iki 2020-11-13 (imtinai) adresu: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, + 37052754221 ir  elektroniniu paštu vilnius@kpd.lt.

2020-10-30


Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros (magistralinių dujotiekių, uždarymo įtaisų ir kitos susijusios infrastruktūros) vystymo Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Naujakiemio k., plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020-07-31 sprendimu Nr. T3-230, rengimo ir finansavimo.

 2020-10-23


Informacinis pranešimas apie baigiamą rengti teritorijų planavimo dokumentą
Kompleksas: Nemėžio dvaro sodybos fragmentai (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 904), Vilniaus r. sav., Nemėžio k., Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-681 „Dėl Nemėžio dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 904) paskelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu“ pakeitimas, Teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano pakeitimas, Paveldotvarkos projekto pakeitimas.
Rengimo pradžios data: 2014 m.
TPD rūšis: specialusis
ETAPAS: Baigiamasis etapas.
Plano rengimo pagrindas: 
Sprendimas inicijuoti valstybės saugomo kultūros paveldo objekto – Nemėžio dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 904) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento pakeitimą. Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2014-04-07 įsakymas Nr. Į-77. TAR kodas 2014-04469;
Sprendimas pradėti rengti valstybės saugomo kultūros paveldo objekto – Nemėžio dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 904) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento pakeitimą. Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2014-05-30 įsakymas Nr. Į-126. TAR kodas 2014-05956.
Planuojama teritorija: Vilniaus r. sav., Nemėžio k.
Planuojamos teritorijos plotas: 36,9426 ha (dvaro sodybos teritorijos plotas- 5,9688 ha (buv. 5,1398 ha); parko plotas- 1,9866 ha; vizualinės apsaugos  pozonis  (buv. 31,2867 ha), apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis (buv. 5,161 ha).
Objekto reikšmingumo lygmuo: Regioninis
Planavimo tikslas: Užtikrinti Nemėžio dvaro sodybos fragmentų ir jų teritorijos išsaugojimą, teritorijoje bei apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.
Planavimo uždavinys: patikslinti Nemėžio dvaro sodybos fragmentų ir jų teritorijos bei apsaugos zonos ribas, patikslinti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą teritorijoje ir apsaugos zonoje.
Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, + 37052734256;
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, + 37052754221, vilnius@kpd.lt 
Plano rengėjas:
Biudžetinė įstaiga ,,Kultūros infrastruktūros centras“, petvarkytos VĮ ,,Lietuvos paminklai“ teisių ir pareigų perėmėjas, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, + 370 5 2724095, el.p. kic@kulturosic.lt;
Projekto vadovė Giedrė Filipavičienė (AM A032, KPD Nr. 3241), + 370 5 2724095, giedre.filipaviciene@kulturosic.lt
Susipažinimas su plano sprendiniais: Organizatoriaus internetinėje svetainėje  www.kpd.lt, Nemėžio seniūnijos skelbimų lentoje, V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k.; Biudžetinės įstaigos Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbimų lentojeRinktinės g. 50; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS).
Pasiūlymai raštu pateikiami iki 2020-10-22 (imtinai) adresu: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, + 37052754221, vilnius@kpd.lt.  

 2020-10-08


Informuojame apie priimtą 2020-09-18 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. KADI-1450 „DĖL VIETOVĖS LYGMENS INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS (MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ, UŽDARYMO ĮTAISŲ IR KITOS SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS) VYSTYMO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., NAUJAKIEMIO K., PLANO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS IR PLANUOJAMOS TERITORIJOS PATVIRTINIMO“. Planavimo tikslai: rengti vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros (magistralinių dujotiekių, uždarymo įtaisų ir kitos susijusios infrastruktūros) vystymo Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Naujakiemio k., plano (toliau – Specialusis teritorijų planavimo dokumentas) planą. Nustatyti inžinerinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas
Planuojamos teritorijos plotas – 3,16 ha.
Su priimtu įsakymu ir planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 402 kab., tel. (8 5) 210 9692. Adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2020-09-23


Įsakymo projektas ,, Dėl Vilniaus rajono Merešlėnų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų‘‘
Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (http://www.lgt.lt/index.php/skelbimai ) bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2020 m. rugsėjo 4 d.

2020-08-21


Informuojame, kad priimtas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 31 d. sprendimas Nr. T3-230 „DĖL VIETOVĖS LYGMENS INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS (MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ, UŽDARYMO ĮTAISŲ IR KITOS SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS) VYSTYMO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., NAUJAKIEMIO K., PLANO RENGIMO“.
Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 402 kab., tel. (8 5) 210 9692, adresu Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2020-03-03 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt
Sprendimas

Priedas

2020-08-18


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis bei atsižvelgdamas į UAB „Vilniaus karjerai“ įgaliotos įmonės UAB „GIK Projektai“ 2020 m. birželio 8d.  prašymą Nr. 117/20, n u s p r e n d ž i u pradėti Vilniaus rajono Papiškių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano keitimo rengimą.

Numatomas planavimo organizatorius: UAB „Vilniaus karjerai“
Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.
Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. KN-20-16p, kasybos sklypo planas, UAB „Vilniaus karjerai“ įgaliotos įmonės UAB „GIK Projektai“ 2020 m. birželio 8d.  prašymas Nr. 117/20.
Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2020-07-01 Lietuvos geologijos tarnybos tinklalapyje (http://www.lgt.lt/index.php/skelbimai).
Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti elektroniniu paštu Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (lgt@lgt.lt) iki 2020-07-01.
Sprendimas dėl Vilniaus rajono Papiškių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano keitimo rengimo pradžios bus priimtas 2020-07-03. 

2020-06-15


Sprendimo projektas „Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo “ 

2020-03-12


Dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esamos ir planuojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano

Skelbiame parengtą Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T3-49 „Dėl Vilniaus rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano atnaujinimo“ papildymo“, kuriuo 2019 m. vasario 22 d. priimtas Tarybos sprendimas papildomas planavimo tikslais.

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T3-49 „Dėl Vilniaus rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano atnaujinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T3-49 „Dėl Vilniaus rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano atnaujinimo“  papildymo

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų siųsti iki š.m. liepos 26 d. 10.00 val. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistei Evai Perepečkienei, tel. 2779205, el. p. eva.perepeckiene@vrsa.lt, 531 kab.

2019-07-12


INFORMACIJA APIE PRADĖTĄ RENGTI VIETOVĖS LYGMENS INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS (NAUJOS 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO LINIJOS VILNIUS-NERIS) VYSTYMO PLANĄ

Plano rengimo pagrindas: vadovaujantis Vilniau rajono savivaldybės tarybos  2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu  Nr. T3-279 “Dėl vietovės lygmens inžinerinės Infrastruktūros (naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius - Neris) vystymo plano rengimo” pradėtas rengti vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros (naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius - Neris) vystymo planas.
Planuojama teritorija: Vilniaus rajono savivaldybės teritorija (Nemenčinės sen., Bezdonių sen., Lavoriškių sen., Mickūnų sen., Šatrininkų sen., Kalvelių sen., Rukainių sen., Rudaminos sen., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.)
Planavimo tikslai: parengti vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros (naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius-Neris statybos Nemenčinės sen., Bezdonių sen., Lavoriškių sen., Mickūnų sen., Šatrininkų sen., Kalvelių sen., Rukainių sen., Rudaminos sen., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.) vystymo planą (toliau – Specialusis teritorijų planavimo dokumentas), plėtoti energetikos sistemą ir numatyti jos plėtrai reikalingą trasą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: (8-5) 275 1961, faks.: (8-5) 275 1990, el.p.: vrsa@vrsa.lt.
Planavimo iniciatorius:  Litgrid, AB, Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius, el.p.: info@litgrid.eu, interneto svetainė: www.litgrid.lt
Informaciją apie projektą teikia: projektų vadovas Valerijus Makarovas, tel.: +370 707 02123, el. paštas: valerijus.makarovas@litgrid.eu
Plano rengėjas: UAB “Ardynas”, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, tel.: +370 37 32 32 09, faks.: +370 37 337257,  el.p.: ardynas@ardynas.lt , interneto svetainė: www.ardynas.lt  
Informaciją apie projektą teikia: projekto vadovas Ramūnas Bankauskas, mob.tel.: +370 685 68435, el.p.: r.bankauskas@ardynas.lt, teritorijų planavimo vadovė Olga Vaičienė, mob. tel. +370 611 22898, el. p.: o.vaiciene@ardynas.lt
Pridedama: Planavimo darbų programa, patvirtinta 2018m. spalio 26d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.KADI-551.
Planavimo darbų programa

2019-06-06


PARENGTAS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO ATNAUJINIMAS
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:
 Vilniaus rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimas.
Plano organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: (8-5) 275 1961, faks.: (8-5) 275 1990, el.p.: vrsa@vrsa.lt. Informaciją apie projektą teikia: Kšyštof Švaikovski, tel. (8-5) 273 02 85, el. p. ksystof.svaikovski@vrsa.lt
Rengimo pagrindas: 2017 m. sausio 27 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-29 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo“.
Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius, tel. (8 5) 261 7581, faksas (8 5) 212 7941; el. paštas bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. paštas andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt.
Planuojama teritorija: Vilniaus rajono teritorija.
Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:

 • Įgyvendinant Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytus sprendinius ir priemones, suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;
 • Suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai;
 • Reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose;
 • Numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą.

Susipažinti su parengtu specialiuoju planu nuo 2019-05-13 iki 2019-05-24 galima:

 • Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus 317 kab. (Rinktinės g. 50, Vilnius), darbo dienomis nuo 7:30 iki 16:30 (penktadienį iki 15:15) (kontaktinis asmuo Kšyštof Švaikovski, tel. (8-5) 273 02 85) ir internetiniame puslapyje www.vrsa.lt.
 •  Plano rengėjo buveinėje (Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius) darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadienį iki 15:45). Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. paštas andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt;
 • LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.  S-RJ-41-17-440).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-41-17-440) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.
Apskundimo tvarka: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, www.vtpsi.lt).

Su Vilniaus rajono šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo sprendiniais galite susipažinti čia.

Vilniaus rajono šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo sprendinių brėžinius galite rasti čia.

2019-05-02


Informacija apie parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 18 d. nutarimą Nr. XII-381 „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ ir siekdama įgyvendinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 7.1.2 papunktį, informuojame apie parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus geležinkelių linijos Vilnius–Kaišiadorys–Šiauliai–Klaipėda ir Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies (ruože nuo Klaipėdos iki Draugystės geležinkelio stoties) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.
Planavimo tikslai:

 • elektrifikuoti geležinkelių infrastruktūros tinklą, kuris atitiktų Europos Sąjungos techninius ir vežimų poreikius bei mažintų neigiamą transporto poveikį aplinkai;
 • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė www.sumin.lrv.lt), kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt) ir patarėja Natalija Baranauskienė (tel. (8 5) 239 3913, el. p. natalija.baranauskiene@sumin.lt).
AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, faks. (8 5) 2692128, interneto svetainė www.litrail.lt) kontaktinis asmuo Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus projekto vadovas Mykolas Dumbrava (tel. (8 5) 269 2179, el. paštas mykolas.dumbrava@litrail.lt).
Pastaba: Susipažinti su parengtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektu galima iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo dienos. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje, jos interneto svetainėje, atvykę į AB „Lietuvos geležinkeliai“, taip pat į planuojamą teritoriją patenkančių savivaldybių interneto svetainėse, jų skelbimų lentose ir visose atitinkamų savivaldybių seniūnijų skelbimų lentose.
Informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose:

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų prašome siųsti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai.

Peržiūrėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą:

https://cloud.litrail.lt/index.php/s/9MxCfFL9kB6Eggk

Peržiūrėti planuojamos teritorijos schemą:

https://cloud.litrail.lt/index.php/s/XYcJd34o39xWMSb

2019-03-20


Informacija apie 2019 m. sausio 16 d. įsigaliojusius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus dėl projekto „Rail Baltica“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planų 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimą Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ ir siekiant įgyvendinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 7.1.1 papunktį, informuojame apie įsigaliojusius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir jų planavimo tikslus:
1. „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.
Planavimo tikslai:

 • nustatyti optimalias „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo plėtros teritorijas;
 • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

 2. „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.
Planavimo tikslai:

 • nustatyti optimalią „Rail Baltica“ linijos Kaunas–Vilnius jungties trasą;
 • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė sumin.lrv.lt), kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt) ir patarėja Gražina Šiaučiūnaitė (tel. (8 5) 239 3994, el. p. grazina.siauciunaite@sumin.lt).
AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, faks. (8 5) 2692128, projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt) kontaktiniai asmenys: Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus vyriausioji specialistė Inga Joteikienė (tel. (8 5) 269 2734, el. paštas inga.joteikiene@litrail.lt), vyriausioji specialistė Kristina Račkauskaitė (tel. (8 5) 269 2235, el. paštas kristina.rackauskaite@litrail.lt) ir vyresnysis specialistas Mykolas Dumbrava (tel. (8 5) 269 2179, el. paštas mykolas.dumbrava@litrail.lt).
Pastaba: Susipažinti su įsigaliojusiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje, jos interneto svetainėje, AB „Lietuvos geležinkeliai“, jos interneto svetainėje, taip pat į planuojamą teritoriją patenkančių savivaldybių interneto svetainėse, jų skelbimų lentose ir visose atitinkamų savivaldybių seniūnijų skelbimų lentose.
Vilniaus apskrityje informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose:

 Daugiau informacijos apie parengtus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus bei nuorodas jų peržiūrai teisės aktų informacinėje sistemoje rasti projekto „Rail Baltica“ interneto svetainėje www.rail-baltica.lt.

2019-01-18


DĖL SUSIPAŽINIMO SU PARENGTU ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A19 (VILNIAUS PIETINIO APLINKKELIO TIESIMO II ETAPAS) 7,9–17,4 KM RUOŽUI TIESTI PROJEKTU

 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija kartu su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos informuoja, kad pradedamas visuomenės supažindinimas su žemės paėmimo visuomenės poreikiams (valstybinės reikšmės magistralinio kelio A19 (Vilniaus pietinio aplinkkelio tiesimo II etapas) 7,9–17,4 km ruožui tiesti) projektu (toliau – projektas), parengtu taikant Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nuostatas.
Informuojame, kad apie projektą viešai paskelbta:
–  Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.vrsa.lt – Teritorijų planavimas;
–  Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu www.vilnius.lt – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas;
–  UAB ,,Kelprojektas“ interneto svetainėje adresu www.kelprojektas.lt – Naujienos;
–  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu www.sumin.lrv.lt – Veiklos sritys – Kita veikla – Teritorijų planavimo dokumentai – Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai;
–  Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu www.lakd.lt – Veiklos sritys – Teritorijų planavimas.
Taip pat su projektu susipažinti ir (arba) pasiūlymus dėl projekto sprendinių pateikti per 15 darbo dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos galima šiais adresais:
–  UAB ,,Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, faks. (8 37) 205 227), atsakingas asmuo – Žemėtvarkos darbų sektoriaus projekto dalies vadovė Ieva Matulionytė, tel. +370 37 228 109, mob. tel. +370 693 80187, faks. +370 37 205 227, el. paštas ieva.matulionyte@kelprojektas.lt;
–  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje (Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, faks. (8 5) 212 4335), atsakingas asmuo Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Sriubas, tel. (8 5) 239 3981, el. paštas darius.sriubas@sumin.lt;
–  Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600) asmuo kontaktams – Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriaus patarėja Nijolė Bautrėnienė, tel. (8 5) 232 9662, el. paštas nijole.bautreniene@lakd.lt.

PROJEKTO SPRENDINIAI

http://www.kelprojektas.lt/lt/content/d%C4%97l-susipa%C5%BEinimo-su-parengtu-%C5%BEem%C4%97s-pa%C4%97mimo-visuomen%C4%97s-poreikiams-valstybin%C4%97s-reik%C5%A1m%C4%97s

2019-01-11


Informacija apie parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 28 d. Nr. 1425 nutarimą „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ ir siekiant įgyvendinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 7.1.2 papunktį, informuojame apie parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl geležinkelio ruožo Vilnius – Klaipėda susisiekimo komunikacijų elektrifikavimo inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.

Planavimo tikslai:

 • vystyti geležinkelio infrastruktūros tinklą, kuris atitiktų Europos Sąjungos techninius ir vežimų poreikius;
 • numatyti susisiekimo komunikacijų elektrifikavimo inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė www.sumin.lrv.lt), kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt) ir patarėja Gražina Šiaučiūnaitė (tel. (8 5) 239 3994, el. p. grazina.siauciunaite@sumin.lt).
AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, faks. (8 5) 2692128, interneto svetainė www.litrail.lt) kontaktinis asmuo Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus vyresnysis specialistas Mykolas Dumbrava (tel. (8 5) 269 2179, el. paštas mykolas.dumbrava@litrail.lt).
Pastaba: Susipažinti su parengtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektu galima iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo dienos. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje, jos interneto svetainėje, atvykę į AB „Lietuvos geležinkeliai“, taip pat į planuojamą teritoriją patenkančių savivaldybių interneto svetainėse, jų skelbimų lentose ir visose atitinkamų savivaldybių seniūnijų skelbimų lentose.

Informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose:

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų prašome siųsti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai.

Daugiau informacijos apie parengtus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus bei nuorodas jų peržiūrai teisės aktų informacinėje sistemoje rasti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje www.sumin.lrv.lt.

2019-01-09


Informacija apie parengtus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimą Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ ir siekiant įgyvendinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 7.1.1 papunktį, informuojame apie parengtus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus ir planavimo tikslus:
1. „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.
Planavimo tikslai:

 • nustatyti optimalias „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo plėtros teritorijas;
 • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

2. „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.
Planavimo tikslai:

 • nustatyti optimalią „Rail Baltica“ linijos Kaunas–Vilnius jungties trasą;
 • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė sumin.lrv.lt), kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt) ir patarėja Gražina Šiaučiūnaitė (tel. (8 5) 239 3994, el. p. grazina.siauciunaite@sumin.lt).
AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, faks. (8 5) 2692128, projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt) kontaktiniai asmenys: Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus vyriausioji specialistė Inga Joteikienė (tel. (8 5) 269 2734, el. paštas inga.joteikiene@litrail.lt), vyriausioji specialistė Kristina Račkauskaitė (tel. (8 5) 269 2235, el. paštas kristina.rackauskaite@litrail.lt) ir vyresnysis specialistas Mykolas Dumbrava (tel. (8 5) 269 2179, el. paštas mykolas.dumbrava@litrail.lt).
Pastaba: Susipažinti su parengtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektu galima iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo dienos. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje, jos interneto svetainėje, AB „Lietuvos geležinkeliai“, jos interneto svetainėje, taip pat į planuojamą teritoriją patenkančių savivaldybių interneto svetainėse, jų skelbimų lentose ir visose atitinkamų savivaldybių seniūnijų skelbimų lentose.
Vilniaus apskrityje informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose:

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų prašome siųsti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai.
Daugiau informacijos apie parengtus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus bei nuorodas jų peržiūrai teisės aktų informacinėje sistemoje rasti projekto „Rail Baltica“ interneto svetainėje 
www.rail-baltica.lt.

2019-01-02


Informacija apie pritarimą Vilniaus rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo koncepcijai

Informuojame, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė 2018-12-04 raštu Nr. A33(1)-8438-(4.21) pritarė Vilniaus rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo esamos būklės analizei ir koncepcijai.

Plano organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: (8-5) 275 1961, faks.: (8-5) 275 1990, el.p.: vrsa@vrsa.lt. Informaciją apie projektą teikia: Kšyštof Švaikovski, tel. (8-5) 273 02 85, el. p. ksystof.svaikovski@vrsa.lt.

Rengimo pagrindas: 2017 m. sausio 27 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-29 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo“.

Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius, tel. (8 5) 261 7581, faksas (8 5) 212 7941; el. paštas bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. paštas andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt.

Planuojama teritorija: Vilniaus rajono teritorija.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

 • Įgyvendinant Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytus sprendinius ir priemones, suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;
 • Suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai;
 • Reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose;
 • Numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.

Su esamos būklės analizės ir koncepcijos dokumentacija galima susipažinti organizatoriaus buveinėje, interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

2018-12-06


Vadovaujantis aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymuNr.D1-881 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Vilniaus rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas.
Organizatorius - Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba .Su projektu galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybėje (Rinktinės g.50, Vilnius). Viešas projekto svarstymas įvyks 2018 m. lapkričio 14 d. 11 val. Vilniaus rajono savivaldybės 305 kab. salėje (Rinktinės g.50, Vilnius).
Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas, tel.+370 37 490220,faks.+370 37 490251, el.p. vmt@amvmt.lt; www.amvmt.lt

2018-11-02


LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
SPRENDIMO PROJEKTAS
Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo
2018 m. rugpjūčio 16 d. Nr. 26-18

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių aktualia redakcija bei atsižvelgdamas į UAB „Žvanga“ įgaliotos įmonės UAB „GJ Magma“ 2018-08-14 d. prašymą Nr. 232,  n u s p r e n d ž i u
pradėti Vilniaus rajono Pašilių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimą.
Numatomas planavimo organizatorius
: UAB „Žvanga“.
Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.
Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. KN-18-37, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, UAB „Žvanga“ įgaliotos įmonės UAB „GJ Magma“ 2018-08-14 d. prašymas Nr. 232.
Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2018-09-03 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.
Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) iki 2018-09-03.
Sprendimas dėl Pašilių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2018-09-06.

L. e. direktoriaus pareigas Jolanta Čyžienė

2018-08-17


Informuojame, kad rengiamas sprendimo projektas „DĖL VIETOVĖS LYGMENS INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS (NAUJOS 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO LINIJOS VILNIUS - NERIS) VYSTYMO PLANO RENGIMO“.
Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, 426 kab., tel. 2723771, iki Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio pradžios, t.y. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. 10 val. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima adresu Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius.
Sprendimo projektas

2018-08-09


Parengtas dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos specialusis planas

Informuojame, kad parengtas regiono lygmens dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje specialiojo plano (toliau – Specialusis planas) projektas.
Planuojama teritorija:
-          Širvintų rajono savivaldybės teritorija;
-          Vilniaus rajono savivaldybės teritorija;
-          Elektrėnų savivaldybės teritorija;
-          Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorija;
-          Prienų rajono savivaldybės teritorija;
-          Birštono savivaldybės teritorija;
-          Alytaus rajono savivaldybės teritorija;
-          Marijampolės savivaldybės teritorija;
-          Lazdijų rajono savivaldybės teritorija.
Planavimo organizatorius:
AB „Amber Grid“, Gudelių g. 49, LT-04224 Vilnius
Tel. (8 5) 236 0303, (8 5) 232 7793, faksas (8 5) 236 0309, 8 (5) 236 0850
El. paštas: info@ambergrid.lts.sabonis@ambergrid.lt; a.nutautiene@ambergrid.lt
Internetinė svetainė: www.ambergrid.lt
Plano rengėjas:
UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Tel.: (8 37) 323 209, faksas: (8 37) 337 257,
El. paštas: ardynas@ardynas.ltz.labanauskiene@ardynas.lto.vaiciene@ardynas.lt
Internetinė svetainė: www.ardynas.lt
Susipažinti su Specialiojo plano (SP) sprendiniais nuo 2015 m. gruodžio 30 d. galima:
Su parengto SP sprendiniais, SPAV ataskaita ir sprendinių pasekmių vertinimu Specialiojo plano organizatoriaus AB „Amber Grid“ būstinėje Gudelių g. 49, Vilnius, (302 kab., darbo dienomis nuo 8,00-11,30 val. ir nuo 12,30 - 15,00 val.), su pagrindiniais SP sprendiniais interneto tinklalapyje www.ambergrid.lt ;
Su parengto SP sprendiniais, SPAV ataskaita ir sprendinių pasekmių vertinimu Specialiojo plano rengėjo UAB „Ardynas“ būstinėje  Gedimino g. 47, Kaunas, (darbo dienomis nuo 8,00 – 12,00 val. ir nuo 13,00 - 16,00 val.), su pagrindiniais SP sprendiniais interneto tinklalapyje www.ardynas.lt .
Viešos Specialiojo plano sprendinių ekspozicijos nuo 2016 m. vasario 1 d. iki baigiamojo susirinkimo  - konferencijos dienos vyks:
Širvintų r. savivaldybėje III a. skelbimų lentoje, SP byla – Architektūros ir teritorijų pl. sk.  322 kab., Vilniaus g. 61, Širvintos;
Vilniaus r. savivaldybės  skelbimų lentoje, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus r. savivaldybės Dūkštų sen. skelbimų lentoje, SP byla – seniūnijos patalpose, Pijorų g. 1, Dūkštų k., Vilniaus r. sav.;
Elektrėnų savivaldybės I a. skelbimų lentoje, SP byla – Architektūros ir kraštotvarkos sk. 218 kab. arba Bendrajame sk. 101 kab., Rungos g. 5, Elektrėnai;
Kaišiadorių r. savivaldybėje III a. skelbimų lentoje, SP byla – Architektūros ir urbanistikos sk. 320 kab., Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys;
Prienų r. savivaldybėje I a. skelbimų lentoje, SP byla –Architektūros ir urbanistikos sk. 117 kab., Laisvės a. 12, Prienai;
Birštono savivaldybėje III a. skelbimų lentoje, SP byla – Architektūros ir kraštotvarkos sk. 333 kab., Jaunimo g. 2, Birštonas;
Alytaus r. savivaldybėje Priimamojo sk. skelbimų lentoje, SP byla -  Priimamajame sk., Pulko g. 21, Alytus; 
Marijampolės  savivaldybėje I a. skelbimų lentoje, SP byla – Architektūros ir urbanistikos departamento 309 kab., J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė;
Lazdijų r. savivaldybėje II a. skelbimų lentoje, SP byla – Architektūros sk. 215 kab., Vilniaus g. 1, Lazdijai.
Parengto Specialiojo plano baigiamieji susirinkimai – konferencijos vyks:
2016 m. kovo 1 d. 10 val. Širvintų r. savivaldybės II a. posėdžių salėje  Vilniaus g. 61, Širvintos;
2016 m. kovo 1 d. 14 val. Vilniaus r. savivaldybės Dūkštų sen. patalpose Pijorų g. 1, Dūkštų k., Vilniaus r. sav.;
2016 m. kovo 2 d. 13 val. Elektrėnų savivaldybės posėdžių salėje Rungos g. 5, Elektrėnai;
2016 m. kovo 2 d. 17 val. Kaišiadorių r. savivaldybės Didžiojoje  salėje (II a.) Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys;
2016 m. kovo 3 d. 11 val. Prienų r. savivaldybės II a. posėdžių salėje Laisvės a. 12, Prienai;
2016 m. kovo 3 d. 15 val. Alytaus r. savivaldybės III a. posėdžių salėje Pulko g. 21, Alytus;
2016 m. kovo 4 d. 11 val. Lazdijų r. savivaldybės I a. mažojoje posėdžių salėje Vilniaus g. 1, Lazdijai;
2016 m. kovo 4 d. 15 val. Marijampolės sav. I a., J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė;
2016 m. kovo 7 d. 11 val. Birštono sav. Didžiojoje salėje, Jaunimo g. 2, Birštonas.
Pasiūlymų teikimas: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui šiame pranešime nurodytais planavimo organizatoriaus ir/ar plano rengėjo adresais, taip pat elektroniniu paštu, per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos. Asmenys gautą atsakymą dėl pateikto pasiūlymo gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2015-12-11


PRANEŠIMAS APIE DUJOTIEKIŲ JUNGTIES TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMĄ IR ATLIKTĄ STRATEGINĮ PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMĄ (SPAV)
Informuojame, kad AB ,,Amber Grid“ generalinio direktoriaus 2015 m. lapkričio  26 d. įsakymu Nr.1-94   patvirtinta Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje  specialiojo plano (toliau – Specialusis planas) koncepcija ir Specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) subjektų išvadų derinimo pažyma.
Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis:
Regiono lygmens, specialusis.
Specialiojo plano organizatorius:
AB „Amber Grid“, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius (adresas korespondencijai Gudelių g. 49, LT-04224 Vilnius).
Tel. (8 5) 236 0303, (8 5) 232 7793, faksas (8 5) 236 0309, 8 (5) 236 0850
El. paštas: info@ambergrid.lta.nutautiene@ambergrid.lt
Specialiojo plano ir SPAV dokumentų rengėjas:
UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Tel.: (8 37) 323 209, faksas: (8 37) 337 257,
El. paštas: z.labanauskiene@ardynas.lto.vaiciene@ardynas.lt
Susipažinti su patvirtinta Specialiojo plano koncepcija ir su parengta SPAV ataskaita bei SPAV subjektų išvadomis galima:
Specialiojo plano organizatoriaus AB „Amber Grid“ būstinėje Gudelių g.49, Vilnius, (302 kab.);
Specialiojo plano rengėjo UAB „Ardynas“ būstinėje  Gedimino g. 47, Kaunas.
Patvirtinta Specialiojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita paskelbta:
Planavimo organizatoriaus AB „Amber Grid“ interneto tinklalapyje www.ambergrid.lt;
Plano rengėjo UAB ,,Ardynas“ interneto tinklalapyje www.ardynas.lt .
Pasiūlymų teikimas: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento  teikiami raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui šiame pranešime nurodytais planavimo organizatoriaus ir/ar plano rengėjo adresais, taip pat elektroniniu paštu, per visą Specialiojo plano rengimo laikotarpį iki baigiamųjų susirinkimų-konferencijų pabaigos.
Apie galimybę susipažinti su parengto Specialiojo plano sprendiniais, taip pat apie baigiamųjų susirinkimų – konferencijų vietą ir laiką bus pranešta atskiru pranešimu spaudoje, planavimo organizatoriaus, plano rengėjo ir savivaldybių internetinėse svetainėse bei seniūnijų skelbimų lentose.


2015-12-04


Rengiamas dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos specialusis planas

2015-08-06


 INFORMACIJA APIE PARENGTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS TINKLŲ IR SUSISIEKIMO SISTEMOS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO PAPILDOMĄ SVARSTYMĄ

Vadovaudamasi LR Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2010, Nr. 84-4404), Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2010, Nr. 78-4010), Vilniaus rajono savivaldybės administracija informuoja apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos  inžinerinės infrastruktūros tinklų ir susisiekimo sistemos plėtros  plano (toliau – Planą)  baigiamojo etapo - sprendinių papildomo viešo svarstymo stadiją.
PLANO ORGANIZATORIUS: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8~5) 275 1961, el. p. vrsa@vilniaus-r.lt . Atstovė informacijai: Audronė Ercmonaitė tel. (8~5) 272 8701, el. p. a.ercmonaite@vilniaus-r.lt .
PLANO RENGĖJAS:
 UAB “Urbanistika“, A.Goštauto 8, LT-01108 Vilnius,  tel. (8~5) 261 90 24, el. paštas adm@urbanistika.lt.  Atstovas informacijai: Remigijus Dukštas tel. (8~5) 2124779, el.paštas. remis@urbanistika.lt.
PLANUOJAMA TERITORIJA: Vilniaus rajono savivaldybės teritorija.
PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 
sukurti Vilniaus rajono teritorijos inžinerinės infrastruktūros tinklų ir objektų bei susisiekimo sistemos plėtros specialųjį planą, nustatyti inžinerinių komunikacijų koridorių ir infrastruktūros teritorijų naudojimo sąlygas, tinklų plėtros prioritetines kryptis, užtikrinant darnią ir racionalią inžinerinių tinklų ir susisiekimo sistemos plėtrą; rezervuoti teritorijas šiai plėtrai; nustatyti tinklų, teritorijų ir objektų apsaugos priemones; parengti rajono susisiekimo sistemos viešųjų vietinių kelių planą, susiejant inžinerinių tinklų ir vietinių kelių trasas su Vilniaus miesto gatvėmis ir magistraliniais keliais bei tinklais, įvertinus Vilniaus rajono teritorijos bendrojo plano sprendinius.
PLANAVIMO TERMINAI: planavimo pradžia – 2009 m. gruodis, pabaiga – 2014 m. balandis.
VISUOMENĖ GALI SUSIPAŽINTI su Planu nuo 2013 m. lapkričio 25 d. iki 2014 m. sausio 03 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriuje 425 kab. Rinktinės g. 50, Vilniuje bei Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje 
www.vilniaus-r.lt .
VIEŠA EKSPOZICIJA vyks nuo 2013 m. gruodžio 3 d. iki 2014 m. sausio 03 d. Vilniaus rajono savivaldybės 1 aukšte, Rinktinės g. 50, Vilniuje bei Vilniaus rajono seniūnijose.
VIEŠAS SUSIRINKIMAS
 Plano sprendiniams ir visuomenės pasiūlymams aptarti įvyks 2014 m. sausio mėn. 03 d. 16 val. Vilniaus rajono savivaldybės didžiojoje salėje (1 aukštas), Rinktinės g. 50, Vilniuje.
PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA. Motyvuotus pasiūlymus dėl Plano sprendinių galima teikti raštu Plano organizatoriui ir 
plano rengėjui (aukščiau nurodytais kontaktais) iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti  teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-12-03


PRADEDAMAS RENGTI VILNIAUS MIESTO VANDENS TELKINIŲ SLĖNIŲ APSAUGOS IR PRITAIKYMO REKREACIJAI  SPECIALUSIS PLANAS

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-03-01 įsakymas Nr.30-484 „Dėl pavedimo organizuoti Vilniaus miesto vandens telkinių slėnių apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialiojo plano rengimą“.
Plano rengimo tikslai ir uždaviniai:

• Nustatyti teritorijų ribas Vilniaus miesto vandens telkinių slėnių apsaugai ir rekreacijai; naudojimo, teritorijų apsaugos režimus, tvarkymo priemones ir specifinius užstatymo reglamentus.

• Nustatyti kraštovaizdį tausojantį teritorijos vystymo bei užstatymo būdą ir pasiūlyti kraštovaizdžio tvarkymo priemones, atsižvelgiant į pažeistą dabartinę kraštovaizdžio ir esamą užstatymo situaciją;

• Nustatyti vertingiausių kraštovaizdžio elementų – reljefo, vandens telkinių, dendrofloros augimviečių apsaugos zonas;

• Nustatyti aktyvios ir pasyvios rekreacijos teritorijas su ribomis, atsižvelgiant į nagrinėjamos teritorijos ekologinius, hidrologinius bei dendrologinius ypatumus;

• Nustatyti vandens telkinių apsaugos juostas ir zonas;

• Nustatyti priemones, kurios leistų saugoti esamą vandens telkinių slėnių geomorfologinį, bioįvairovės paveldą ir tuo pačiu atsakingai vystyti tų pačių teritorijų rekreacinį, edukacinį ir ekonominį potencialą;

• Specialiojo plano ribose rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms, infrastruktūros ir kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams;

• Specialiojo plano ribose įtraukti ir kitus natūralios kilmės ir dirbtinius vandens telkinius nuo 10 arų, kurie nėra įtraukti į valstybinių vandens telkinių sąrašą, bet turi įtaką nagrinėjamai teritorijai.

• Nustatyti rekreacinės, apsauginės ir ekologinės paskirties želdynų teritorijas, valstybinių miškų ribas (vadovaujantis LR Vyriausybės 1997-10-23 nutarimu Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“) bei perspektyvinius miesto poilsio zonų planavimo sprendinius.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel.(8 5) 2112527, faks.(8 5) 2112033. Planavimo organizatoriaus atstovai – Miesto plėtros departamento Miesto estetikos skyriaus vedėja Vaiva Deveikienė tel. (8 5) 211 2470 el.p. vaiva.deveikiene@vilnius.lt; Miesto estetikos skyriaus vyr. specialistė Akvilė Myško–Žvinienė tel. (8 5) 211 2836 el.p. akvile.zviniene@vilnius.lt.
Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapio adresas: www.vilnius.lt
Plano rengėjai: SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3 LT-09601, tel. nr. (8 5) 2112446 Vilnius; PV Laima Naujokaitienė, tel. nr. (8 5) 2112447 el. p. laima.naujokaitiene@vplanas.lt; VĮ „Valstybės žemės fondas“ Konstitucijos pr. 23, A korpusas, LT-08105 Vilnius; Rita Palčiauskaitė, tel. nr. (8 5)2618856 el. p. rita.palciauskaite@vzf.lt
Projekto trukmė: 2013-IV ketv. -2014-II ketv.
Informaciją apie rengiamą Vilniaus miesto vandens telkinių slėnių apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialųjį planą teikia planavimo organizatorius ir rengėjas.
Pasiūlymų dėl specialiojo plano pateikimo tvarka: Motyvuoti pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, raštu per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Tikslesnė informacija apie planavimo procedūras, t. y. susipažinimo, eksponavimo ir viešo susirinkimo datą, visuomenės informavimo priemonėse bus paskelbta papildomai.

2013-11-15


 Parengtas Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialusis planas.
Planuojama Teritorija: Vilniaus rajono savivaldybės teritorija.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: sukurti kraštovaizdžio erdvinę struktūrą, siekiančią subalansuotos plėtros, grindžiamą socialinių reikmių, ekonominės veiklos ir aplinkos santykių pusiausvyra ir darna, nustatyti kraštovaizdžio teritorinius vienetus, apibrėžti jų kokybės tikslus, raidos tendencijas, numatyti konservacinę, rekreacinę, ekologinę ir ūkinę kraštovaizdžio vertę, užtikrinti Vilniaus krašto saviraiškos bruožų formavimą, palaikyti ir didinti turimą Vilniaus rajono teritorijoje biologinę įvairovę.
Papildomo viešo svarstymo procedūrų vieta ir laikas:su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti 2013 m. nuo birželio 14 d. iki liepos 18 d., darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 val. SĮ „Vilniaus planas“ 506 kab., Konstitucijos pr. 3, Vilniuje ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriuje 425 kab. Rinktinės g. 50, Vilniuje;

 • specialiojo plano vieša ekspozicija vyks 2013 m. nuo birželio 27 d. iki liepos 18 d., darbo dienomis Vilniaus rajono savivaldybės 1 aukšte, Rinktinės g. 50, Vilniuje;
 • viešas susirinkimas įvyks 2013 m. liepos 18 d. 14:00 val. Vilniaus rajono savivaldybės didžiojoje salėje (1 aukštas), Rinktinės g. 50, Vilniuje;
 • specialusis planas skelbiamas Vilniaus rajono interneto svetainėje www.vrsa.lt

Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8~5) 275 1961, el. p. vrsa@vrsa.lt . Atstovė informacijai: Audronė Ercmonaitė tel. (8~5) 272 8701, el. p. audrone.ercmonaite@vrsa.lt .
Plano rengėjas: Vilniaus miesto SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8~5) 2112497. Informaciją teikia: Linas Sinkevičius, tel. (8~5) 2112536, el. paštas linas.sinkevicius@vplanas.lt .
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui arba projekto rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2013-05-30


REKREACINIO TURISTINIO TAKO MEDININKŲ – RUKAINIŲ SENIŪNIJOSE SPECIALUSIS PLANAS

2013-04-16


REKREACINIO POILSIO TAKO NEMENČINĖ – SANTAKA SPECIALUSIS PLANAS 

 2013-04-16


Pradedamas rengti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („ZRg“ žemės naudojimo funkcinės zonos Sudervės seniūnijoje) bendrasis planas.

Planavimo pagrindas – Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-05-27 sprendimas Nr. T3-240 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies (ZRg žemės naudojimo funkcinės zonos Sudervės seniūnijoje) bendrojo plano rengimo".
Vieta, plotas:  ZRg žemės naudojimo funkcinės zonos Sudervės sen., teritorija (1400 ha) ir jos įtakos zonos.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Sukurti ZRg žemės naudojimo funkcinės zonos Sudervės sen., teritorija (1400 ha) ir jos įtakos zonos vystymo plėtros koncepciją, teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, suplanuoti teritorijų funkcines zonas ir nurodyti šių zonų planavimo ypatumus, tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą, numatyti gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistemą, plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, formuoti miestelio architektūrinę erdvinę kompoziciją, išryškinti Sudervės seniūnijos, kaip savivaldybės poilsio ir rekreacijos centro, reikšmę Vilniaus rajono savivaldybėje; apibrėžti funkcinių zonų galimų veiklų rūšis, nustatyti užstatymo tipą ir užstatymo rodiklius (užstatymo tankumą, aukštį ir intensyvumą); patikslinti planuojamos teritorijos ir kaimų, besiribojančių su planuojamą teritoriją, administracines ribas; rezervuoti teritorijas miestelio socialiniams, kultūriniams, rekreaciniams, inžineriniams: transporto ir komunaliniams poreikiams; išspręsti paviršinio vandens nuvedimą ir nagrinėti galimybę įrengti lietaus kanalizaciją; nustatyti savivaldybės viešųjų kelių, einančių per planuojamą teritoriją trasas ir kelio parametrus; numatyti pramonės teritorijos plėtrą ir apjungimą į funkcinę zoną; numatyti gyvenamųjų namų statybų teritorijų plėtrą; nustatyti paviršinių vandens telkinių apsaugos juostas ir zonas; pažymėti nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ir apsaugos zonas, patenkančias į  planuojamą teritoriją; vadovautis nustatytomis miškų ribomis; numatyti priemones gamtinio karkaso teritorijų vystimui maksimaliai išsaugant gamtinį potencialą ir sudarant sąlygas biologinei įvairovei tarpti; įvertinti esamų ir planuojamų objektų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonas; numatyti priemones Sudervės rekreacinio potencialo išvystymui; atlikti bendrojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą; parengti bendrojo plano koncepciją, bendrąjį planą rengti bendrąja tvarka. Bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.
Planavimo darbų programa pateikiama internete adresu: www.vilniaus-r.lt
Planavimo organizatorius: 
Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50 LT – 09318, Vilnius, tel.: (8 5) 275 09 61; faksas: (8 5) 275 19 90.
Plano rengėjas: SĮ „Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto g. 8-0206, LT-01108, Vilnius, tel.: (8 5)  247 94 11, el. paštas: projektai@vrplanas.l.
Projekto vadovas: architektas  Eduardas Vytautas Jansas, atestatas Nr. A122.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, informaciją teikia Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyrius, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Audronė Ercmonaitė, tel.: tel. 8 (5) 272 87 01, el. paštas: audrone.ercmonaite@vrsa.lt ir/ar rengėjas SĮ „Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto 8-0206, LT-01108, Vilnius, tel.: (8 5) 247 94 11, el. paštas: projektai@vrplanas.lt.
Informacija apie viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus paskelbta Vilniaus rajono laikraštyje ,,Vilniaus krašto savaitraštis“, Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilniaus-r.lt ir seniūnijoje.

 2013-04-11


Parengtas rekreacinio turistinio tako Medininkų - Rukainių seniūnijose specialusis planas.

Vadovaujantis 2011-05-27 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu  Nr. T3-246 ,,Dėl rekreacinio turistinio tako Medininkų – Rukainių seniūnijose specialiojo plano rengimo“ bei    2012-05-08 VRSA Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus planavimo sąlygomis Nr.        Sps – 007, parengtas rekreacinio turistinio tako Medininkų – Rukainių seniūnijose specialusis planas.
Planuojama teritorija – 20 km takas nuo V. Sirokomlės muziejaus ir turizmo informacijos centro Bareikiškėse iki Juozapinės kalno Juozapinės kaime.
Planavimo tikslas: suformuoti rekreacinių teritorijų sistemą, suplanuoti poilsio tako Rukainių ir Medininkų seniūnijose trasą, gausinant jos rekreacinį patrauklumą, įtraukiant esamus pažintinius objektus, numatant šių objektų prieigų sutvarkymą, praturtinant rekreacinį trasos potencialą naujais kraštovaizdžio formavimo aspektais ar mažosios architektūros elementais. Pritaikyti ją susisiekimui dviračiu ir pėsčiomis kasdieniniam kaimo gyventojų poreikiui Rukainių ir Medininkų seniūnijose bei atvykstantiems turistams, užtikrinant gyventojų ir eismo dalyvių eismo saugumą. Numatyti reikalingas priemones eismo saugumui užtikrinti, sukurti tinkamą informacijos sistemą bei sudaryti sąlygas poilsiui. Planuoti (rezervuoti) tikslinio naudojimo teritorijas rekreacinės infrastruktūros objektams tiesti ir statyti. Numatyti Rukainių ir Medininkų gyvenviečių centrinių gatvių šalikelių pritaikymą dviračių ir pėsčiųjų eismui.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318, Vilnius. Dėl informacijos kreiptis į Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vyr. specialistę Justiną Pivariūnaitę, tel. (8 5) 275 50 72.
Specialiojo plano rengėjas: SĮ ,,Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto g. 8, LT-01108, Vilnius. Projekto vadovas Eduardas Vytautas Jansas, dėl informacijos kreiptis į Orestą Karalaitienę, tel. 8 652 11970.
Vieša specialiojo plano ekspozicija  -  nuo 2013 m. balandžio 11 d. iki gegužės 3 d. Rukainių seniūnijos skelbimų lentoje (Mokytojų g., Rukainių k., Rukainių sen., Vilniaus r.), Medininkų seniūnijos skelbimų lentoje (Medaus g. 12, Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r.) bei Vilniaus rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje.
Viešas susirinkimas vyks 2013 m. gegužės 3 d. 14 val. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos pastato I aukšte, didžiojoje salėje.
Susipažinti su rekreacinio turistinio tako Medininkų – Rukainių seniūnijose specialiojo plano sprendiniais ir pareikšti pastabas bei pasiūlymus raštu galima planavimo organizatoriui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Informuojame, kad strateginis poveikio aplinkai vertinimas nebus atliekamas, atsižvelgiant į vertinimo dalyvių (Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio, Vilniaus visuomenės sveikatos centro) išvadas.

2013-03-29


Parengtas rekreacinio poilsio tako Nemenčinė - santaka specialusis planas.

Vadovaujantis 2011-05-27 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu  Nr. T3-242 ,,Dėl rekreacinio poilsio tako Nemenčinė – Santaka specialiojo plano rengimo“ bei 2012-06-22 VRSA Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus planavimo sąlygomis Nr. Sps – 008, parengtas rekreacinio poilsio tako Nemenčinė – Santaka specialusis planas.
Planuojama teritorija – 30 km poilsio takas Nemenčinės mieste ir Nemenčinės seniūnijoje (Nemenčinės m., Tuščiaulių k., Gėlos ež., Raudondvario k., Liucionių k., Santakos k.).
Planavimo tikslas: suformuoti rekreacinių teritorijų sistemą, suplanuoti poilsio tako Nemenčinė – Santaka trasą, gausinant jos rekreacinį patrauklumą, įtraukiant esamus pažintinius objektus, numatant šių objektų prieigų sutvarkymą, praturtinant rekreacinį trasos potencialą naujais kraštovaizdžio formavimo aspektais ar mažosios architektūros elementais. Pritaikyti ją susisiekimui dviračiu ir pėsčiomis kasdieniniam kaimo gyventojų poreikiui Nemenčinės seniūnijoje bei atvykstantiems turistams, užtikrinant gyventojų ir eismo dalyvių eismo saugumą. Numatyti reikalingas priemones eismo saugumui užtikrinti, sukurti tinkamą informacijos sistemą bei sudaryti sąlygas poilsiui. Planuoti (rezervuoti) tikslinio naudojimo teritorijas rekreacinės infrastruktūros objektams tiesti ir statyti. Numatyti galimybę Neries pakrantę pritaikyti dviračių ir pėsčiųjų eismui. Numatyti saugią perėją dviratininkams ir pėstiesiems per krašto kelią (Nr. 102).
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318, Vilnius. Dėl informacijos kreiptis į Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vyr. specialistę Justiną Pivariūnaitę, tel. (8 5) 275 50 72.
Specialiojo plano rengėjas: SĮ ,,Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto g. 8, LT-01108, Vilnius. Projekto vadovas Eduardas Vytautas Jansas, dėl informacijos kreiptis į Orestą Karalaitienę, tel. 8 652 11970.
Vieša specialiojo plano ekspozicija  -  nuo 2013 m. balandžio 11 d. iki gegužės 3 d. Nemenčinės miesto seniūnijos skelbimų lentoje (Švenčionių g. 11, Nemenčinė), Nemenčinės seniūnijos skelbimų lentoje (Kranto g. 24, Nemenčinė) bei Vilniaus rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje.
Viešas susirinkimas vyks 2013 m. gegužės 3 d. 14 val. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos pastato I aukšte, didžiojoje salėje.
Susipažinti su rekreacinio poilsio tako Nemenčinė – Santaka specialiojo plano sprendiniais ir pareikšti pastabas bei pasiūlymus raštu galima planavimo organizatoriui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Informuojame, kad strateginis poveikio aplinkai vertinimas nebus atliekamas, atsižvelgiant į vertinimo dalyvių (Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio, Vilniaus visuomenės sveikatos centro) išvadas.

 2013-03-29


Parengta Vilniaus rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita

1. Planavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. 8 5 275 1961, faks. 8 5 275 1990.
2. Plano pavadinimas – Vilniaus rajono šilumos ūkio specialusis planas.
3. Su SPAV ataskaita galima susipažinti savivaldybės interneto tinklapyje, čia. SPAV ataskaitos dokumento rengėjas – UAB „AF-Consult“, Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius, tel. 8 5 210 7210, faks. 8 5 210 7211, info.lt@afconsult.comwww.afconsult.com.
4. Planavimo tikslai ir uždaviniai – suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis pagal nacionalinės energetikos strategijos nuostatas, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai. Reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.
5. Motyvuotus pasiūlymus dėl SPAV galima teikti raštu Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus 317 kab. (Rinktinės g. 50) arba UAB „AF-Consult“.

 Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita

2013-03-27


Parengta Vilniaus rajono šilumos ūkio specialiojo plano koncepcija

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T3-439 „Dėl Vilniaus rajono šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo“ rengiamas Vilniaus rajono šilumos ūkio specialusis planas.
Susipažinti su rengiamo Vilniaus rajono specialiojo šilumos ūkio plano koncepcijos sprendiniais ir pareikšti savo pastabas bei pasiūlymus raštu galima Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus 317 kab. (Rinktinės g. 50). Elektroninę specialiojo plano koncepcijos versiją galima rasti čia .
Plano organizatorius - Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961,
aks. (8 5) 275 1990.
Atsakingas asmuo –Vietinio skyriaus vyr. specialistas Gžeslav Stasevič, tel. 852755073.
el. pastas gzeslav.stasevic@vrsa.lt.
Plano rengėjas – UAB „AF-Consult“, Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius, tel. 8-5-2107210,
info.lt@afconsult.comwww.afconsult.com.
Gauti informaciją apie specialųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriuje, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 273 02 85, el. p. gzeslav.stasevic@vrsa.lt, Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas Gžeslav Stasevič arba UAB „AF-Consult“ Lvovo g. 25, Vilnius, tel. 8-5-2107210,
el. p. gediminas.aliukonis@afconsult.com, inž. Gediminas Aliukonis.

2013-03-19


Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) bei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr. 33-1190; 2010, Nr. 78-4010), informuojame apie Elektrėnų, Trakų raj., Vilniaus raj. savivaldybėse pradedamus rengti Neries regioninio parko ir jo zonų ribų bei tvarkymo planus.
Planavimo tikslai: Neries regioninio parko ir jo zonų ribų plano – naujai nustatyti arba pakoreguoti esamas regioninio parko ir jo funkcinio prioriteto zonų ribas, tai pat naujai nustatyti arba pakoreguoti esamas buferinių apsaugos zonų ribas; Neries regioninio parko tvarkymo plano - nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas, jų ribas bei apsaugos ir tvarkymo reglamentus; konservacinio prioriteto teritorijų apsaugos bei tvarkymo, pažeistų gamtos kompleksų ir objektų atkūrimo priemones, aplinkosaugos ir miškų ūkio veiklos kryptis, pateikti svarbiausių apsaugos ir tvarkymo darbų programą; išnagrinėti žemės tikslinės paskirties ir žemės naudmenų transformavimo poreikius ir keitimo apribojimus; pasiūlyti konfliktinių situacijų sprendimą; įvertinus lankytojų srautus ir dabartinius poreikius numatyti teritorijos pažintinio turizmo infrastruktūros sistemą – nustatyti vietas poilsio paskirties pastatų statybai, nustatyti pažintinio turizmo trasų sistemą, pasiūlyti kitus rekreacinės infrastruktūros objektus, numatyti teritorijas gyvenamųjų vietovių plėtrai, naujai statybai, priemones ūkinei, įskaitant rekreacinę, veiklai reguliuoti. Planavimo metu įvertinus poreikius ir galimybes tvarkymo plano sprendiniais Neries regioninio parko buferinės apsaugos zonose gali būti numatomos priemonės, mažinančios neigiamą veiklos poveikį ir saugančios regioninio parko regimąją aplinką.
Planavimo pagrindas: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-327.
Projekto finansavimasES struktūrinių fondų lėšos ir LR valstybės biudžeto lėšos.
Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas: vstt@vstt.lt, interneto tinklalapio adresas http://www.vstt.lt.
Planų rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius Konstitucijos 23 A korpusas, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 261 88 56, faks. (8 5) 262 16 72, el. paštas: krastotvarka@vzf.lt.
Darbų terminai – 2012-10-31 – 2014-04-30.
Su specialiųjų planų darbų programa galima susipažinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos internetiniame tinklalapyje www.vstt.lt.
Bus atliekama atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Kviečiame aktyviai dalyvauti specialiųjų planų svarstymo su visuomene procese. Pasiūlymus dėl rengiamų teritorijų planavimo dokumentų galima teikti/siųsti paštu planavimo organizatoriui, rengėjui.
Visuomenės supažindinimas su specialiųjų planų sprendiniais numatomas 2014 m. sausio – kovo mėn. Tikslesnė informacija apie planavimo procedūras, t. y. susipažinimo, eksponavimo ir viešo susirinkimo datą, visuomenės informavimo priemonėse bus paskelbta papildomai.

 2013-01-09


Informacija apie pradedamą rengti Vilniaus r. savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV)
1. Plano organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. 8 5 275 1961, faks. 8 5 275 1990.
2. Plano pavadinimas – Vilniaus rajono šilumos ūkio specialusis planas. Plano rengimo pradžia 2012-06-22.
3. Plano ir SPAV dokumento rengėjas – UAB „AF-Consult“, Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius, tel. 8 5 210 7210,
faks. 8 5 210 7211, info.lt@afconsult.comwww.afconsult.com.
4. Planavimo tikslai ir uždaviniai – suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis pagal nacionalinės energetikos strategijos nuostatas, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai. Reglamentuoti aprūpinimo šiluma budus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybaiVilniaus rajono savivaldybes teritorijoje.
5. Motyvuotus pasiūlymus dėl SPAV galima teikti raštu UAB „AF-Consult“ iki SPAV ataskaitos baigiamojo susirinkimo ir jo metu.

2012-12-04


Šilumos ūkio specialiojo plano rengimas                                               

 Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T3-439 „Dėl Vilniaus rajono šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo“ pradėtas rengti Vilniaus rajono šilumos ūkio specialusis planas.
Planuojamos teritorijos adresas: Vilniaus rajono savivaldybės teritorija, plotas ~ 212915 ha. Specialiojo plano rengimo terminas iki 11 mėn. nuo 2012 birželio 22 d.
Planavimo tikslai ir objektas:

 1. Suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkių modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;
 2. Suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai;
 3. Reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje;
 4. Šilumos ūkio specialiojo planavimo objektas yra Vilniaus rajono savivaldybės teritorija su vartotojų aprūpinimo šiluma inžinerinės infrastruktūros sistema.

Plano organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, faks. (8 5) 275 1990.
Plano rengėjas – UAB „AF-Consult“, Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius, tel. 8-5-2107210, info.lt@afconsult.comwww.afconsult.com.
Gauti informaciją apie specialųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima šiuo adresu: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriuje, Rinktinėsg. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 273 02 85, el. p. gzeslav.stasevic@vrsa.lt, Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas Gžeslav Stasevič arba UAB „AF-Consult“ Lvovo g. 25, Vilnius, tel. 8-5-2107210, el. p. gediminas.aliukonis@afconsult.com, inž. Gediminas Aliukonis.
Projektas bus derinamas ir tvirtinamas bendra tvarka.

2012-08-08

Pažymėti klaidą
Loading