*alt_site_homepage_image*

Privatumo politika

decoration

PATVIRTINTA
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. A27(1)-1027


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA

Šioje Privatumo politikoje pagal Europos Sąjungos bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – Reglamentas) pateikiama privaloma informacija apie duomenų valdytojo – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija), juridinio asmens kodas 188708224, buveinės adresas Rinktinės g. 50, Vilniaus m., atliekamą asmens duomenų tvarkymą.

Privatumo politika visų pirma yra skirta asmenims, kurie naudojasi Administracijos interneto svetaine www.vrsa.lt (toliau – interneto svetainė), tačiau taikoma ir kitose situacijose, kai asmens duomenis Administracija tvarko vykdydama savo funkcijas. Privatumo politikoje nurodomi tikslai, kuriais tvarkomi asmens duomenys, duomenų subjekto teisės, duomenų teikimas jų gavėjams ir kitos asmens duomenų tvarkymo sąlygos.

Rekomenduojame periodiškai apsilankyti interneto svetainėje, kurioje skelbiamos privatumo politikos nuostatos, kad susipažintumėte su naujausia šios srities ir kita, su asmens duomenų apsauga susijusia informacija.


Tikslai, kuriais tvarkomi asmens duomenys

Administracijos privatumo politika taikoma toliau išvardytais tikslais vykdomam asmens duomenų tvarkymui:

1. kandidatų į darbo vietas atrankai;
2. skundams, paklausimams ir atsiliepimams administruoti, konsultacijoms teikti;
3. komunikacijai elektroniniu paštu;
4. pranešimams apie pažeidimus administruoti;
5. elektroninėms apklausoms vykdyti;
6. elektroninių paslaugų sistemai administruoti;
7. kitoms viešosioms ir administracinėms paslaugoms teikti, įvardintoms Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje taisyklėse, patvirtintose 2018-11-20 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A27(1)-2909.


Asmens duomenų apsaugos principai, kurių laikosi Administracija

Administracija, rinkdama ir naudodama Jūsų patikėtus, taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, laikosi šių principų:

1. Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
2. Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais, teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
3. Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
4. tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
5. Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
6. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Informacija, kuria remdamasi Administracija tvarko Jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenų be Jūsų sutikimo Administracija neperduos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, jei kitaip reikalauja taikytini įstatymai ar tai reikalinga paslaugų teikimo tikslais.

Administracija tvarko Jūsų duomenis, laikydamasi Reglamento nuostatų ir kitų teisės aktų reikalavimų ir remdamasi šiais teisiniais pagrindais:

1. vykdydama Administracijai taikomas teisines prievoles arba įgyvendindama viešąjį interesą;
2. siekdama teisėtų Administracijos ir (ar) trečiųjų šalių, kurioms teikiami Jūsų duomenys, interesų;
3. remdamasi Jūsų duotu sutikimu;
4. vykdydama sudarytas sutartis.

Asmens duomenų teikimo duomenų gavėjams tvarka

Išvardytais tikslais tvarkomus asmens duomenis Administracija gali teikti:

1. IT, serverio, pašto, archyvavimo paslaugų teikėjams;
2. kitoms savivaldybėms, valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;
3. informacinių sistemų ir registrų valdytojams;
4. notarams, antstoliams, advokatams, konsultantams, auditoriams;
5. teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms.


Informacija, kuri turi būti pateikta Administracijai, ir jos nepateikimo pasekmės

Norėdami naudotis interneto svetaine arba gauti paslaugą, Jūs turite pateikti tą informaciją, kuri būtina Administracijos funkcijoms vykdyti arba kurią Administracija turi surinkti pagal teisės aktų reikalavimus. Jeigu nepateiksite prašomos informacijos, negalėsite naudotis interneto svetainės funkcijomis ir, tikėtina, kad Jums nebus galimybės suteikti paslaugų.


Asmens duomenų saugojimas

Asmens duomenis Administracija saugo ne ilgiau, nei to reikia asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, arba tokį laikotarpį, kurį nurodo teisės aktai. Administracijos tvarkomų asmens duomenų saugojimo terminai yra numatyti Administracijos Dokumentacijos plane.


Atrankoje dalyvaujančių kandidatų į darbo vietas asmens duomenų tvarkymas

Jeigu pagal interneto svetainėje skelbiamą ar specializuotoje, darbuotojų atrankoms ir darbo paieškoms skirtoje interneto svetainėje paskelbtą skelbimą dėl atrankos į konkrečią darbo vietą atsiuntėte savo CV, Jūsų savanoriškai pateiktus ir kitus toliau išvardytus asmens duomenis Administracija tvarkys darbuotojų atrankos tikslu. Jūsų asmens duomenis Administracija tvarkys tol, kol pasibaigs atranka, t. y. bus nuspręsta į darbą priimti konkretų kandidatą, pasibaigs jo bandomasis laikotarpis arba bus nuspręsta baigti atranką neišrinkus jokio kandidato.

Administracija informuoja, kad, pasinaudodama asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų jai suteikta teise, gali kreiptis į Jūsų ankstesnius darbdavius ir paprašyti jų nuomonės apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tačiau į Jūsų esamą darbdavį Administracija nesikreips be Jūsų aiškiai išreikšto išankstinio sutikimo.


Komunikacija elektroniniu paštu

Pagal Reglamentą asmens duomenimis yra laikomas susirašinėjimo elektroniniu paštu turinys, net jeigu susirašinėja juridinių asmenų darbuotojai. Atsižvelgdama į tai, komunikacijos turiniui, taip pat elektroninio pašto adresams Administracija taikys pagal Reglamentą privalomas asmens duomenų tvarkymo taisykles.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos valios išraiška susirašinėti ir susirašinėjime pateikti tam tikrus duomenis, t. y. sutikimas. Be to, duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti sutarties vykdymas ir teisės aktuose nustatytų pareigų vykdymas.

Jūsų elektroninio pašto adresą, susirašinėjimo turinį ir susijusius duomenis Administracija tvarkys laikydamasi proporcingumo principo. Šie duomenis visų pirma bus matomi tam Administracijos darbuotojui, su kuriuo tiesiogiai komunikuosite. Tačiau tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir kiti Administracijos darbuotojai, pavyzdžiui, vidaus administravimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, darbuotojo pavadavimo ir kitais susijusiais tikslais.


Kokius slapukus ir kaip naudoja Administracija

Interneto svetainėje naudojamasi „Google Analytics“ – Google, Inc. (toliau – Google) teikiama žiniatinklio analizės paslauga, kuri padeda išanalizuoti, kaip naudojamasi šia interneto svetaine. Šiuo tikslu „Google Analytics“ naudoja slapukus – tekstinius failus, kurie įrašomi į Jūsų kompiuterį.

1. Slapukų gauta informacija apie naudojimąsi interneto svetaine – standartinė interneto žurnalo informacija (įskaitant Jūsų IP adresą) ir anoniminė informacija apie lankytojo elgesį – perduodama Google ir Google ją saugo, be kita ko, JAV esančiuose serveriuose. Prieš išsiunčiant Jūsų IP adresą Google, jis paverčiamas anoniminiu.
2. Pagal Google „privatumo skydo“ sertifikavimo tvarką, Google pareiškia, kad ji laikosi ES ir JAV „privatumo skydo“ sistemos reikalavimų. Google gali perduoti „Google Analytics“ surinktą informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymą arba kai tos trečiosios šalys tvarko informaciją Google vardu.
3. Pagal „Google Analytics“ paslaugos teikimo sąlygas Google nesusies duomenų subjekto IP adreso su jokiais kitais Google turimais duomenimis.
4. Slapukai taip pat naudojami komentarų modulyje saugos mechanizmui. Taip pat slapukas fiksuoja Jūsų balsavimą Administracijos skelbiamose apklausose.


Nuorodų pateikimas

Interneto svetainėje bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus (galimybė dalytis interneto svetainės turiniu socialiniuose tinkluose Facebook, Twitter, Google+). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos interneto svetainėje, yra taikoma tų interneto svetainių privatumo politika, ir Administracija neprisiima atsakomybės už šių interneto svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą ir jų privatumo politikos nuostatas.


Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Administracija informuoja, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises:

1. teisę susipažinti su savo duomenimis ir informacija, kaip jie yra tvarkomi;
2. teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis;
3. teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);
4. teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;
5. teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; teisę atšaukti sutikimą.

Tam, kad galėtų įgyvendinti savo duomenų subjektų teises, Administracija turi nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačiusi Jūsų tapatybės, Administracija nežinos, ar į ją kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenis tvarko, todėl negalės įgyvendinti Jūsų teisių.

Administracija gali atsisakyti nagrinėti Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali paprašyti atitinkamo mokesčio, jei prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, į Administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis šiais kontaktiniais duomenimis: – Rita Daugevičienė, tel. 85 2532314, el. p. rita.daugeviciene@vrsa.lt 

 

 

Pažymėti klaidą
Loading